Пщэрыхьаным зыфагъэсагъ

Шъолъыр проектэу «КIэлэцIыкIу пэпчъ игъэхъагъ» зыфиIорэм къыдыхэлъыта­гъэу республикэм Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр щызэхащэх. «Билет в будущее» зыфиIорэ проектым ишIуагъэкIэ ныбжьыкIэхэр сэнэхьат зэфэшъхьафхэм нэ­Iуасэ афашIых, аушэтых.

БэмышIэу Крас­ногвардейскэ мэкъумэщ тех­никумым Iоф­тхьэбзэ гъэшIэ­гъон щызэхащагъ. «ПщэрыхьакIу-­кондитер» зыфи­Iорэ сэнэхьатым Красногвардейскэм дэт гимназиеу N 1-м икIэлэеджакIохэр нэIуасэ фэхъу­гъэх, ежь-ежьырэу пщэрыхьагъэх, тхьацум хэшIы­кIыгъэхэр агъэ­жъагъэх.

Я 6 — 9-рэ классхэм арыс кIэ­лэеджакIохэм апае зэхагъэуцогъэ программэр Федеральнэ операторхэм ­аштагъ. Техникумым ща­гъэ­хьазырыгъэ Iофтхьа­бзэр кIэлэеджакIохэми, ны­-ты­хэми агу рихьыгъ.

Непэрэ мафэр пштэмэ, гурыт сэнэхьатхэмкIэ анахь агъэфедэу ыкIи ящыкIагъэу алъытэрэмкIэ пщэрыхьакIо-кон­ди­терым я 17-рэ чIыпIэ еубыты.

— Пщэрыхьаныр кIэ­лэцIыкIухэм ашIогъэшIэ­гъон хъугъэ. Къин хэмы­лъэу анахь шхын IэшIухэр зэрэпшIыщтхэр зэрагъэлъэгъугъ, сэнэхьатым нахь фэщагъэ, пэблагъэ хъу­гъэх. ЯщыIэныгъэ зэрапхыщт сэнэхьатым икъы­хэхынкIэ мыщ фэдэ Iоф­тхьабзэхэм язэхэщэн яшIуа­гъэ къызэрэкIорэр гъэ­нэфагъэ, — еIо проектым игъэцэкIэн фэгъэзагъэхэм ащыщэу Джолэ Маринэ.