НыбжьыкIэ форум

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым студенческэ фо­румэу «Умный маршрут. Агротехнологии будущего» зыфиIорэр бэмышIэу щыкIуагъ. Урысые обществэу «ШIэныгъ» зыфиIорэмрэ Урысые мэкъумэщ банкымрэ Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх.

Форумым икъызэIухын хэлэжьагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Евгений Лебедевыр, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ, АР-м мэкъу-­мэщымкIэ и Министерствэ ихэу­шъхьафыкIыгъэ отдел ипащэу Шъэожъ Абрек, Урысые обществэу «ШIэныгъэм» и Адыгэ республикэ организацие ипащэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Ацумыжъ Казбек, аграрнэ факультетым идеканэу Шъхьэпэцэ Аслъан.

ХьакIэу къэкIуагъэхэм ахэтыгъэх Урысые мэкъумэщ бан­кым финанс технологиехэмкIэ и Гупчэ ипащэхэу Элеонора Добровольскаямрэ Ксения Надоричевамрэ, компаниеу «РСХБ-Интех» зыфиIорэм иблок ипащэу Антон Агеевыр, проектэу «Свое Родное» зыфиIорэм ипащэу Максим Коваленкэр, проектэу «Школа фермера» зыфиIорэм икураторэу Жанна Диченкар.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ Iофтхьабзэм къе­кIолIагъэхэм шIуфэс къарихыгъ ыкIи республикэм ипащэ иджэ­псалъэ къеджагъ Евгений Лебедевыр.

— Урысые обществэу «ШIэныгъэм» тыфэраз. НыбжьыкIэхэм ыкIи Адыгеим иаграриехэм яшIэныгъэхэм ахагъэ­хъонымкIэ, аужырэ шапхъэхэм ади­штэрэ технологиехэмкIэ ти­хъызмэтшIапIэхэм Iоф ашIэнымкIэ, хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ иIахьышIу хэлъ. Форумыр Адыгеим зэрэщыкIорэм шIуагъэ къызэритыщтым щэч хэлъэп. — къыщеIо джэпсалъэм.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ «Умный маршрут. Агротехнологии будущего»» зыфиIорэм хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихыгъ.

Технологическэ предпринимательствэмкIэ студентхэм апае системэ гъэнэфагъэ зыгъэ­псыгъэ апэрэ университетхэм МКъТУ-р зэращыщыр къыIуагъ. Ащ ишIуагъэкIэ «Студенческий стартап» зыфиIорэ зэнэкъокъум студенти 6-мэ текIоныгъэр къы­щыдахыгъ ыкIи ябизнес-про­ектхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэм фэшI миллион зырыз къафагъэшъошагъ.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и ­Министерствэ иотдел ипащэу Шъэожъ Абрек тишъолъыр Iоф щызышIэрэ хэхъоныгъэхэр зэрашIыхэрэр ыкIи ащ мэхьанэ ин зэриIэр къыIуагъ.

Форумым ипрограммэ лекциеу «Фермер будущего» зыфиIорэмкIэ аублагъ. Элеонора Добровольскаям мэкъумэщ си­стемэм зэхъокIыныгъэу фэ­хъухэрэм ягугъу къышIыгъ. Джащ фэдэу платформэу «Я в Агро» зыфиIорэм ныбжьыкIэхэр нэ­Iуасэ фишIыгъэх. Агропромышленнэ комплексым ылъэныкъо­кIэ шIэныгъэ зыщарагъэгъотырэ чIыпIэхэр, сэнэхьатэу епхыгъэ­хэр, курсхэр, стажировкэхэр зыщакIухэрэм къатегущыIагъ.

Мэкъу мэщым ылъэныкъокIэ хэхъоныгъэхэр ашIынхэм фэшI шIэгъэн фаехэм, ащкIэ проектэу щыIэхэм афэгъэхьыгъэу экспертхэр къэгущыIагъэх.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.