Натхъо Амир тегъэгушIо

СКА Хабаровск — «Шинник» Ярославль — 3:1. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Грузнов — 52 «Шинник». Стародуб — 75, Натхъо, 81, Иваньков — 83, СКА.

Адыгэ Республикэм футболымкIэ испорт еджапIэ щапIугъэ Натхъо Амир Урысыем изэнэкъокъоу апэрэ купым щыкIорэм хэлажьэ, Хабаровскэ икоман­дэ щешIэ. СКА-р «Шинник» зыIокIэм,

Натхъо Амир иIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъ. Зэнэкъокъум ия 76-рэ такъикъым Натхъо Амир ешIапIэм къихьагъ. СКА-м угловоир къызетым, метри 7-кIэ пэчыжьэу нарт шъаом шъхьэкIэ къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ, пчъагъэр 2:1 хъугъэ.

СКА-м иешIакIохэм ягуетыныгъэ зы­къиIэтыгъэу текIоныгъэм фэбанэ­хэзэ ящэнэрэ Iэгуаор Иваньковым хъагъэм ридзагъ.

Натхъо Амир игъэхъагъэхэм ахигъэ­хъонэу, бэрэ тигъэгушIонэу фэтэIо.