Яблоновскэм икъокIыпIэ лъэныкъо зэрэзэтырагъэпсыхьащтым тегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ООО-у «БЭЛ Девелопмент» игенеральнэ пащэу Елена Комиссаровамрэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Строитель-Юг» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Светлана Абаринамрэ тыгъуасэ АР-м и Правительствэ зычIэт унэм зэIукIэгъу щадыриIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, Адыгеим псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъыз­мэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр, АР-м финансхэмкIэ ими­нистрэу Виктор Орловыр, республикэм архитектурэмрэ къэлэгъэпсыным­рэкIэ и Комитет итхьаматэу Зезэрыхьэ Азэмат, Тэхъутэмыкъое районым ипащэу Шъэо Аскэр, Яблоновскэм ипащэу Атэжьахь Заурдин, ООО-хэу «БЭЛ Девелопмент», «Строитель-Юг» зыфиIохэрэм ялIыкIохэр.

Яблоновскэм икъокIыпIэ лъэныкъо изэтегъэпсыхьан фэгъэхьыгъэ проектэу «Green Apple» зыфиIорэр зэрагъэцэкIэщтым зэIукIэм щытегущыIагъэх.

Проектым къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, джырэ шапхъэхэм адиштэрэ микрорайонэу социальнэ, инженер инфраструктурэ дэгъу зиIэщтыр Яблоновскэм щагъэ­псыщт. КонсервышI заводщтыгъэм дэжь гектар 22,5-рэ зэлъиубытэу ар щашIыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, микрорайоныкIэр агъэпсы зыхъукIэ социальнэ, инфраструктурэ псэуалъэу ищыкIагъэхэр, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр, куандэхэмрэ къэгъагъэхэмрэ къызыщагъэкIыщт чIыпIэхэр къыдалъы­тэнхэ фае.

«ПсэупIэм икъокIыпIэ дахэу зэтегъэ­псыхьэгъэным мэхьанэшхо иI. Ащ щагъэпсыщт унэхэм цIыфыбэ къакIэупчIэнэу тэгугъэ. МикрорайоныкIэр зэтырагъэпсыхьэ зыхъукIэ лъэныкъо пстэури къыдалъытэн фае. Джырэ шапхъэхэм адиштэу ар гъэпсыгъэн, ущыпсэункIэ Iэрыфэгъоу щытын фае», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Инвесторым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, чэзыу-чэзыоу — 2030-рэ илъэсым нэс проектыр пхыращыщт. Спорт джэгупIэхэр, кIэлэцIыкIу зыгъэпсэфыпIэхэр, коммерческэ псэуалъэхэр зыхэтыщт комплексхэр агъэпсыщтых. Паркэу ашIыщтыр микрорайоным щыпсэухэрэм агу рихьынэу, цIыфкIуапIэ хъунэу тэгугъэ. Къихьащт илъэсым нэбгырэ 1100-мэ ателъытэгъэ гурыт еджапIэм ишIын мыщ щыфежьэщтых. ЫужкIэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэр, медицинэ, спорт комплексхэр, бизнес-гупчэр, инженер псэуалъэхэр агъэпсыщтых.

Проектыр пхырыщыгъэным пае муниципальнэ образованиеу «Яблоновскэ къэлэ псэупIэм» игенеральнэ план зэ­хъокIыныгъэхэр фашIыгъэх. Ащ нэмыкIэу нэбгырэ 1100-мэ ателъытэгъэ гурыт еджапIэмрэ сабый 300-мэ ателъытэгъэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэмрэ апае мылъку къызэратIупщыщт шIыкIэм, инвестици­оннэ проектым игъэцэкIэнкIэ административнэ Iофыгъоу къэуцухэрэм язэшIохын пае инвесторхэмрэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэмрэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм атегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу