Щытхъур къылэжьыгъ

Медицинэ сестрар гурыт гъэсэныгъэ зиIэ, сымаджэхэм алъыплъэрэ IофышI, ар врачым иIэпыIэгъушIу. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ ащ ипшъэрылъхэм бэ ахахьэрэр. Ащ иIофшIэн зэригъэцакIэрэм бэкIэ елъытыгъ сымаджэм икъызэтегъэуцо­жьын.

Мы сэнэхьатыр мэхьанэ зэратэу, анахь тищыкIагъэхэм ащыщ. ЦIыфым уеIэзэныр псынкIэп, IофшIэнышхоу врачым ыгъэцакIэрэм изэшIохынкIэ медсестрам иIэпыIэгъу бэ елъытыгъэр.

Зигугъу къэсшIыщт медсестра IэпэIасэр Мыекъопэ къэлэ поликлиникэу N 1-м иIофышIэу Бязрыкъо Ларисэ Рэщыдэ ыпхъур ары. ГъэрекIо, Адыгэ Республикэм ыныбжь илъэс 30 зыщыхъу­гъэм тефэу, пандемием илъэхъан Iэпэ­Iэсэныгъэшхо хэлъэу ипшъэрылъхэр зэригъэцэкIагъэм фэшI тын лъапIэ къы­фагъэшъошагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ар къыритыжьыгъ.

— АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ сиIофшIагъэ уасэ къыфишIи, сакъызэрэхагъэщыгъэр лъэшэу сигуапэ хъугъэ, сафэраз. Мыщ ыпэкIи щытхъу тхылъхэр мымакIэу къыс­фагъэшъошагъэх, ау мы тыныр зэкIэмэ анахь лъапI, — еIо Ларисэ.

Бязрыкъо Ларисэ Адэмые дэс Шъхьэ­пацэхэм япхъу, Фэдз ныс. 1997-рэ илъэсым Мыекъопэ медицинэ училищыр къыухи, фельдшер сэнэхьатыр иIэу Iоф­шIэныр ригъэжьагъ.

— Сяти, сяни кIэлэегъаджэх, сицIыкIугъом къыщыублагъэу ахэр фэягъэх халат фыжьыр сщыгъэу, жъы хъухэмэ сяIэзэнэу. Сэри ащ тетэу сызекIуагъ ыкIи сэнэхьатэу къыхэсхыщтымкIэ зы мафи джэнджэш сиIагъэп. Апэ сиIофшIэн республикэ сымэджэщым илор отделение щысыублагъ. Ащ илъэси 9-рэ Iоф щысшIагъэу унагъо сихьи, сабый къыс­пыфагъ. Декрет ужым сабыим ипIун уахътэу тезгъэкIуадэрэр сфэмыхъоу сымэджэщым сыкъыIукIыжьи, поликлиникэм участковэу зызгъэзэнэу хъугъэ. ТIэкIурэ Iоф сшIагъэу врач шъхьаIэм профилактическэ отделением сищэ­жьыгъ, — къеIуатэ Ларисэ.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, апшъэрэ гъэсэныгъэ зэригъэгъотыни, врач хъуным кIэхъопсыщтыгъ, ау сабыйхэм япIун, ягъэсэн пылъызэ а гухэлъыр къыдэхъу­гъэп. Илъэси 4-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, лъэныкъоу «функционирование диагностики» зыфиIорэмкIэ ишIэныгъэхэм ахигъэхъуагъ, Iофэу ыгъэцакIэрэм нэмыкIэу джы гум кардиограммэ тырехы.

— Сянэ-сятэхэм ренэу къысаIощтыгъ, «сшIэрэп, сфэшIэщтэп пIоу хьайнапэ тымышIыжь, къыуаIорэр дэх имыIэу гъэцакIэ, зы IофшIапIэм уIукIэу нэмыкIым укIоу утемыт». Лор отделением сыкъы­IукIыжьы зэхъум сянэ къысиIогъагъэр бэрэ сыгу къэкIыжьыщтыгъ. IофшIэнэу къысфагъэшъошагъэр дэх имыIэу зэрэ­сфэлъэкIэу згъэцэкIагъэ, зэ нэмыIэми «сфэшIэщтэп» сIуагъэп, арыщтын сиIоф­шIагъэ уасэ къыфашIи сакъызкIыхагъэщыгъэри. АщкIэ лъэшэу сафэраз сянэ-сятэхэм, къэзгъэукIытэжьыгъэхэп, — еIо Ларисэ.

Мы мафэхэм Бязрыкъо Ларисэ Мые­къопэ поликлиникэу N 1-м профилактикэмкIэ иотделение сестрау Iоф ешIэ, илъэс 27-рэ хъугъэу медицинэ сэнэхьатым рэлажьэ, апшъэрэ категорие иI. Ларисэрэ ишъхьэгъусэу Тимуррэ сабыитIу зэдапIу, Дамир илъэс 18 ыныбжь, Дианэ илъэс 12-м ит. Ишъхьэгъуси медицинэм епхыгъэу Iоф ешIэ, IэпыIэгъу псынкIэм иводитель. Пандемием илъэ­хъан щынэ зыфаIорэр амышIэу тIуми акIуачIэ рахьылIи, чанэу япшъэрылъхэр агъэцэкIагъэх.

Медсестра IэпэIасэр зыхэт купым фэраз.

— Типащэу ЕмтIылъ Оксанэ дэгъоу тызэхещэ, къытхэтэу IофшIэныр къыддегъэцакIэ. Джащ фэд врач шъхьаIэм игуадзэу Хьаудэкъо Зареми. «Тытхьамат» аIоу щысхэрэп, тэ тшIэрэр къыддашIэ. Тэри ахэм уасэ ыкIи шъхьэкIафэ афэтэшIы, — еIо Ларисэ.

Бзылъфыгъэ чаным тапэкIэ гухэлъ гъэнэфагъэхэр иIэх, исабыйхэр еджэгъэ­шхо ыкIи цIыфышIу хъунхэм кIэхъопсы.

Гу кIуачIэу иIэм къыкIимычэу, цIыф­хэм иIэпыIэгъу аригъэкIэу, шIур игъогогъоу щыIэнэу Ларисэ тыфэлъаIо.

КIАРЭ Фатим.