ШэкIогъум и 10-р — Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Маф

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъум иIофышIэхэу ыкIи иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

Щынэгъончъагъэр къэзыухъумэрэ, цIыфхэм яфе­дэхэмрэ яфитыныгъэхэмрэ укъуагъэ мыхъунхэм зынаIэ тезгъэтырэ, бзэджэшIагъэхэм теубытагъэ хэлъэу апэу­цужьырэ къулыкъухэм яIофышIэхэм лъытэныгъэ ин зэрафытиIэр непэ къыхэдгъэщымэ тшIоигъу.

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ щылажьэхэрэм непэ тихэгъэгу чIыпIэ зэжъоу зэрыфагъэм елъытыгъэу еIолIэнчъэу япшъэ­рылъхэр агъэцакIэ, лIыхъужъныгъэ зэрахьэ. Полицием иIофышIэхэм бзэджэшIагъэхэм, криминалым апэшIуекIорэ IофтхьабзэхэмкIэ шIыкIэ зэфэшъхьафхэр агъэфедэх, уахътэм диштэу ахэм зэхъокIыныгъэхэр афашIых.

Адыгеим щыпсэухэрэм апашъхьэ пшъэдэкIыжьы-шхо зэрэщахьырэр къагурыIозэ, МВД-м иIофышIэхэм япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу ренэу зэрэзэшIуахыщтхэм тицыхьэ телъ.

ШъуимэфэкI мафэ къэтIонэу тыфай зэкIэми тызэрэшъуфэразэр. Анахьэу етIани тызфэразэхэр ведомствэм иветеранхэу IофышIэ ныбжьыкIэхэм япIун зиIахьышIу хэзышIыхьэхэрэр ары.

Тыгу къыддеIэу зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, къулыкъум гъэхъагъэхэр щышъушIынхэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъунэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр