Къуныжъ Мыхьамэт Щамсудин ыкъор

Филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, профессорэу Къуныжъ Мыхьамэт Щамсудин ­ыкъор дунаим зэрехыжьыгъэр лъэшэу тыгу къеуагъ.

1957-рэ илъэсым Адыгэ къэралыгъо кIэлэегъэджэ институтым литературэмкIэ икафедрэ икIэлэегъэджэ шъхьаIэу ригъажьи, филологиемкIэ факультетым ипащэу илъэсыбэрэ Iоф ышIагъ. Студентхэм шIэныгъэ дэгъу ятыгъэным, щыIэныгъэм фэгъэсэ­гъэнхэм ишъыпкъэу пылъыгъ.

Студентхэм гуфэбэныгъэ зэрафыриIэм фэшI «тят» аIозэ къеджэщтыгъэх, лъытэныгъэ ин къы­фашIыщтыгъ. КIэлэегъаджэм­рэ студентымрэ зэгурыIонхэ фаеу М. Къуныжъым ылъытэщтыгъ.
М. Къуныжъыр Блащэпсынэ къыщыхъугъ. Ятэу Щамсудин Хэгъэгу зэошхор къызежьэм апэрэхэм ащыщэу 1941-рэ илъэ­сым дзэм къулыкъушIэ кIуагъэ. Пыйхэм апэуцугъэу лIыгъэ зэри­хьэзэ 1942-рэ илъэсым къалэу Калинин щыфэхыгъ.

Ятэ иосыет ыгъэцэкIэныр пшъэрылъ шъхьаIэ зыфэзышIы­жьыгъэ М. Къуныжъым гум хи­хыгъэ сэнэхьатым зыфигъэсагъ. Кощхьаблэ кIэлэегъаджэу щы­лэ­жьагъ, гъэзетэу «Социалистическэ Адыгеим» («Адыгэ ма­къэм») ижурналистэу щытыгъ. УсакIохэу, журналистхэу Къ. Жа­нэм, М. Пэрэныкъом, С. Яхъу­лIэм нэIуасэ афэхъугъ, итворчествэ хигъэхъонымкIэ шIыкIэшIухэм алъыхъоу фежьагъ.

ЦIыф цIэрыIо хъугъэ нэбгыришъэ пчъагъэ езыгъэджэгъэ

М. Къуныжъымрэ ишъхьэгъусэу, театральнэ искусствэм щызэлъа­шIэрэ ШъхьакIумыдэ Нурыетрэ яшIушIагъэ щыIэныгъэм хэкIуа­кIэрэп. Республикэм итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехьэр» Къуныжъ Мыхьа­мэт къыфагъэшъошагъ, Хэгъэгу зэошхом илъэхъан гуетыныгъэшхо хэлъэу зэрэлэжьагъэм фэшI къыратыгъэ медалыр лъэшэу ыгъэлъапIэщтыгъ — ТекIоныгъэм и Мафэ къэзыгъэблэгъагъэхэм ащыщыгъ.

Илъэс 96-м итэу идунай зы­хъожьыгъэ Къуныжъ Мыхьамэт иIахьылхэм, инэIуасэхэм тафэ­тхьаусыхэ, якъин адэтэгощы. Щы­мыIэжьым Тхьэм джэнэт лъа­пIэ къыритынэу тыфэлъаIо.
Гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иIо­­фышIэхэр, ныбджэгъухэр.