Иорэдхэр республикэм фэжъынчых

РСФСР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Анзорыкъо Чеслав Адыгеим июбилейнэ медаль къыфагъэшъошагъ.

Чеслав Кощхьаблэ къыщы­хъугъ. Янэжъэу Гулэ пщынэо IэпэIасэу щытыгъ. Ащ кIырыплъы­зэ искусствэм фэщагъэ хъугъэ. Музыкальнэ училищыр Налщык къыщиу­хыгъ. Ленинград къэралыгъо консер­ваторием ишIэныгъэ щыхигъэ­хъуагъ. Сэнаущ зыхэлъ орэдыIор хэгъэгум ишъолъыр пчъагъэхэм арагъэблагъэщтыгъ, ау илъэныкъо гупсэ къыгъэзэжьыныр къыхи­хыгъ.

Хэку филармонием, ансамблэхэм яорэдыIоу илъэсыбэ къы­хьыгъ. Симфоническэ произведениехэр, театрэм къыщагъэлъэгъорэ спектаклэхэм яхьылIэгъэ произведениехэр ыусыгъэх.

МэщбэшIэ Исхьакъ, КъумпIыл Къадырбэч, нэмыкIхэм ягущы­Iэхэм атехыгъэ орэдхэм композиторым итворчествэ къагъэ­баигъ. «Адыгэ хэку» зыфиIорэр Урысыем, IэкIыб хэгъэгухэм къащаIо.

Адыгеир Краснодар краим къызыхэкIыжьым республикэм икъэралыгъо гъэпсыкIэ игъэпытэн Ч. Анзорыкъом иIахьышIу хилъхьагъ. «Адыгэ шъуаш», «Адыгэ быракъ», «Джэныкъо машIу» зыфиIорэ орэдхэм лъэпкъ мэ­къэмэ дахэхэр къафигъотыгъэх. Санкт-Петербург, Москва, Тыркуем, Израиль, фэшъхьафхэм композитор цIэрыIом иорэдхэр ащэжъынчых.

ЗэлъашIэрэ орэдыIоу Иосиф Кобзон гущыIэгъу тызыфэхъум нэшIукIэ къытэплъи, Анзорыкъо Чеслав къызэрэщытхъугъагъэр, ащ ымакъэ зэрэдахэм къыриIолIэгъагъэхэр тщыгъупшэхэрэп.

Ч. Анзорыкъор музыкальнэ унагъом щэпсэу. Ишъхьэгъусэу Светланэ игущыIэхэм атехыгъэ орэдхэр Адыгеим щашIэх. Ып­хъоу Марзет Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм ипащ. Ыкъоу Долэт композитор, музыкант, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху. Джырэ уахътэ къалэу Пермь оперэмкIэ ыкIи балетымкIэ иакадемическэ театрэу П. И. Чайковскэм ыцIэ зыхьырэм игенеральнэ директор.

Анзорыкъо Чеслав джырэблагъэ имэфэкI мафэ хигъэунэфыкIыгъ. Ащ дакIоу Адыгеим июбилейнэ медаль къызэрэфагъэшъо­шагъэм фэшI культурэм, искусствэм якъулыкъушIэхэр, инэIуа­сэхэр, Iахьылхэр къыфэгушIуагъэх.

Тигъэзетеджэхэм ацIэкIэ тэри тыфэгушIо. Щынджые иорэд зэриусыгъэм фэшI къуаджэм ина­хьыжъхэм я Совет итхьаматэу ЕмтIылъ Мыхьамэт композитор ыкIи артист цIэрыIом фэраз, имурадхэр къыдэхъухэу щыIэнэу фэлъаIо.