«Илажьэп»

ЗэлъашIэрэ режиссерэу ЕмкIуж Андзор художественнэ фильмэу «Невиновен 2» зыфиIорэр джырэ уахътэм тырехы. Урысыем ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм техынхэр ащэкIох.

Театрэм ыкIи кином яактерэу Игорь Жижикиныр Урысыем имызакъоу, Америкэми щызэлъашIэ. Голливуд щытырахыгъэ кинофильмэ пчъагъэхэм ар ахэт. ИтеплъэкIэ, изэхэлъыкIэкIэ зэо-бэнэ сценэхэм нахь афытегъэ­псыхьагъэу щыт, ащ фэдэхэр зыхэт фильмхэр ары нахьыбэрэмкIи ар зыхэлажьэрэр. ДжырэкIэ режиссерэу ЕмкIуж Андзор ар ригъэблэгъагъэу «Невиновен 2» зыфиIорэм хегъэлажьэ.

— IофшIэныр дэгъу дэдэу кIэкIы ыкIи тылъыкIуатэ къэс съемкэхэр нахь гъэшIэгъон зэ­рэхъухэрэм сыгукIэ сегъатхъэ, — еIо Игорь Жижикиным. — Сэ сызщыгъуазэ горэхэм сиIофшIэгъухэр нэIуасэ афэсэшIых, сымышIэхэрэр ежьхэм къысфаIуа­тэ, джарэущтэу тызэдэлажьэ.

Игорь Жижикиныр фильмым зэрэхэтыр героим пэуцужьэу ары, тхьамыкIэгъошхо къызпыкIыщт щэрыоныри ары зышIынэу щытыр. Джащ пае съемочнэ купыр Налщык дэт унэ зэтет лъагэхэм ащыщ горэм ышъхьэ тетхэу мызыгъэгурэ сценэр ты­рахы. ЗэкIэ къэзыугупшысырэр, аужырэ гущыIэр зиер режиссерыр ары. ЦIыфхэр кинофильмым еплъыхэ зыхъукIэ анахьэу анаIэ зытырадзэщтхэр пэшIорыгъэ­шъэу елъэгъух, ащ елъытыгъэу, зы пкъыгъо химыгъэзэу ар зэрэтырихыщтым пылъ. ГущыIэм пае, актерыр шхончэу къыштэщтым зэрекIуалIэрэр, оным зызэрэ­фытыригъэпсы­хьэрэр, ащ гумэкIыгъоу пылъыр, а зэкIэри зэрэтепхыщт шIыкIэхэр режиссерым къеугупшысых. Актер­хэмрэ режиссерымрэ зэгурымыIохэ зыхъукIэ, IофшIэныр лъыбгъэкIотэшъущтэп, ау ар Андзори, артистхэми афэгъэхьыгъэу къэпIон плъэкIыщтэп.

— Андзоррэ сэррэ ащ лъыпытэу зы бзэкIэ тызэрэгущы­Iэрэр къызгурыIуагъ, — еIо Урысыем щызэлъашIэрэ актрисэу Анна Чуринам. — Мыщ сыкъакIо зэхъум, зытетыр къэсIон, сыгумэкIыщтыгъ. Нэужым ежь Андзори къысиIожьыгъ Iофыр зэрэхъущтым зэригъапэщтыгъэр. Апэрэ дублыр зытэшIым ыуж къызгурыIуагъ Iофым хэшIыкI фызиIэмэ сазэрадэлажьэрэр ыкIи джащ къыщегъэ­жьагъэу творческэ гуфэбагъэ зэфэтшIын тлъэкIыгъэ.

ЕмкIуж Андзор апэрэ художественнэ фильмэу тырихыгъэр кинотеатрэхэм къащагъэлъагъо зэхъум, залхэм цIыфхэр зэра­чIафэу ачIэсыщтыгъ. Фильмым уеплъыныр IэшIэхыгъэп, ар арэ­ущтэу къэзышIыщтыгъэр тхьамыкIэгъошхоу къызтегущыIэрэм ихьылъагъ, ау къэзыгъэшIэгъоныщтыгъэр ошIэ-дэмышIэу къызэрэзэкIоцIыкIырэр, узэмыжэгъэ пычыгъохэмкIэ зэрэзэкIэлъыкIорэр ары. Каналэу Ютубым кинофильмыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу нэбгырэ миллион 23-рэ еплъыгъах. Ащ къегъэлъагъо IофшIагъэм осэ ин зэриIэр, цIыфхэм агу зэрэрихьыгъэр. Кинофильмым лъыпыдзэгъэ ятIонэрэ картинэу непэ тырахырэри апэрэм къыщимыгъэкIэнэу мэгугъэх.

— Апэрэ кинофильмыр тесхы зэхъум нахь къиныгъ, ау джыри псынкIэу сIон слъэкIыщтэп, — къеIуатэ ЕмкIуж Андзор. — Пшъэ­дэкIыжьышхоу сиIэм Iофыр къегъэхьылъэ. ЦIыфхэр мыщ къежэх, ар ашIогъэшIэгъоныным щэгугъых. Сэ сипшъэрылъыр ахэр сымыгъэпцIэнхэр, зажэхэрэ кино дэгъур язгъэгъотыныр ары. Джащ пае зэрэкомандэу тызэгурыIозэ тэлажьэ.

Мы илъэсым техынхэр Темыр Кавказым ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм, Урысыем икъэлэ шъхьа­Iэу Москва ащыкIуагъэх. Режиссерэу ЕмкIуж Андзор зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, сценэ заулэу къафэнагъэр зытыра­хыжьырэ ужым лентэр зэрагъэ­кIужьыным иIофыгъохэм афежьэщтых. Джыри зы илъэсрэ а Iофым пылъыщтхэу ары зэралъы­тэрэр, етIанэ «Невиновен» зыфиIорэ фильмым лъыпыдзагъэу «Кровник» зыфаусыгъэ художественнэ фильмым теп­лъын тлъэкIыщт.

Мысыр Осмэн.