«ЗэкIэ пшъэрылъхэр псынкIэу зэшIохыгъэ хъунхэ фае»

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иоперативнэ штабэу Урысые Федерацием и Президент и Указэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым ирегионхэр гъэлъэшыгъэ шапхъэхэм атехьанхэ фаеу пшъэрылъ къызщигъэуцугъэм тегъэпсыхьагъэу зэхащагъэм изэхэсыгъо видеоконференцие шIыкIэм тетэу зэрищагъ.

Адыгеим ращыгъэхэу мобилизацием къыхиубытагъэхэм ыкIи ахэм яунагъохэм IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэ шIыкIэм, тапэкIэ Iофтхьабзэхэу зэрахьащтхэм атегущыIагъэх.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Премьер-министрэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, ­Адыгеим и ЛIышъхьэрэ иминистрэхэм я Каби­нетрэ я Администрацие ипащэу Вла­димир Свеженец, республикэм ими­нистрэхэм я Кабинет хэтхэр, дзэ ко­мис­­сариатым ипащэхэр, Народнэ фрон­тым илIыкIохэр, муниципальнэ образованиехэм яIэшъхьэтетхэр.

КIэрэщэ Анзаур къызэриIуагъэмкIэ, республикэм и ЛIышъхьэ и Указ къыдилъытэрэ Iофтхьабзэхэр зэкIэ респуб­ликэм щагъэцэкIагъэх, зэтыгъо ахъщэр аIэкIагъэхьагъ, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм яунагъохэм социальнэ IэпыIэгъу араты. Ащ нэмыкIэу зытегущыIэгъэхэ ыкIи Iоф зыдашIэрэ Iофыгъохэм ащыщ мобилизацием къыхиубытагъэхэм яунагъохэр социальнэ газификацием ипрограммэ диштэу фэгъэкIотэныгъэ зиIэщтхэм ахэгъэхьэгъэнхэр.

Ащ нэмыкIэу республикэм щызэхащагъ ыкIи Iоф щешIэ куп гъэнэфагъэу мобилизацием къыхиубытагъэхэм яунагъохэм IэпыIэгъу ятыгъэным дэлажьэрэр. Унагъо пэпчъ IэпыIэгъоу ищыкIагъэм къыпкъырыкIыхэзэ, социальнэ пас­портхэр зэхагъэуцуагъэх. Мобили­зованнэхэм якIэлэцIыкIухэр ыпкIэ хэмылъэу еджапIэхэм ыкIи колледжхэм ащагъашхэх, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ясабыйхэр зэращаIыгъхэм пае ны-тыхэм ахъщэ аIамыхынэу ашIыгъ. Ащ нэмыкIэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэ­рылъ зэрафишIыгъэм диштэу кIэлэцIыкIухэм апае илъэсыкIэ шIухьафтынхэр агъэхьазырых.

Владимир Свеженец къыIотагъ рес­публикэ дзэ комиссариатым, дзэ соединениехэм зэрадэлажьэхэрэм, мобилизованнэхэм ялъэIу тхылъхэм зэраха­плъэхэрэм афэгъэхьыгъэу. Iофыгъоу къэуцухэрэр зэкIэ муниципальнэ образованиехэм, псэупIэхэм япащэхэм, депутатхэм ягъусэхэу зэхафых. Адыгэ Рес­публикэм цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэу Анатолий Осокиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, лъэIу тхылъ 18-у къаIэкIэхьагъэхэм ахэплъагъэх ыкIи Iофыгъоу къащаIэтыгъэхэр зэшIуахыгъэх.

Адыгэ Республикэм идзэ комиссарэу Александр Авериным къызэриIуагъэмкIэ, Федеральнэ законэу N 31-р зытетэу «Урысые Федерацием мобилизациер зэрэщыкIорэм ехьылIагъ» зыфиIоу 1997-рэ илъэсым мэзаем и 26-м аштэгъа­гъэм фашIыгъэ зэхъокIыныгъэхэм япхыгъэ лъэIу тхылъ заулэмэ мы лъэхъаным Iоф адашIэ. Мобилизацием къыхиубытэхэрэм джыри ахэгъэхъогъэным иIофыгъохэр шъхьафэу зэшIуахых.

МыщкIэ лъэшэу зишIуагъэ къакIохэрэр гуфакIохэр, республикэм ипредпринимательхэр, партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ хэтхэр ары. Партиеу «Еди­нэ Россием» ишъолъыр къутамэ игъэцэ­кIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан зичэзыу шIушIэу агъэхьазырырэм фэгъэхьыгъэу къыIотагъ. Ащ хэхьэх гъо­мы­лапхъэхэр, чIэгъчIэлъхэр, ощхым щызыухъумэщтхэр, аккумуляторхэр, рацие­хэр, автопокрышкэхэр ыкIи нэ­мыкIхэр.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч дзэ къулыкъушIэхэм яунагъохэм гупчэ гъэнэфагъэхэр къызфагъэфедэхэзэ Iоф зэрадашIэрэм къытегущыIагъ. IэпыIэгъум къыдилъытэрэ Iофтхьабзэхэр зэкIэ агъэцакIэх ыкIи шъолъырым аIэкIигъэхьан фэе ахъщэр игъом алъэIэсы.

Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ зэкIэ къэуцурэ Iофыгъохэр псынкIэу зэшIуахынхэу ыкIи унагъо пэпчъ хабзэм икъулыкъу илIыкIо епхыгъэнэу. Ахэм ахэхьэх депутатхэри, нэмыкIхэу унагъохэм IэпыIэгъу афэхъу зышIоигъо­хэри. КъумпIыл Мурат республикэм иволонтерхэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къыгъэуцугъэх ыкIи Адыгеим ращыгъэ дзэ къулыкъу­шIэхэр зыхэхьэхэрэ дзэ частьхэу зыхэфагъэхэм елъытыгъэу къэуцурэ Iофыгъо­хэм адэлэжьэнхэу.

«ХэушъхьафыкIыгъэ операцием хэлэ­жьэрэ тикIалэхэм ыкIи ахэм яунагъохэм амал зэриIэкIэ нахь лъэшэу тынаIэ атедгъэтын фае. ЗикIалэ хэкIодагъэхэр ары анахьэу етIани тызфэсакъын фае-
хэр. Яшъхьэгъусэхэмрэ якIэлэцIыкIухэмрэ язакъоу якъин атегъэкIэгъэнэу щытэп. Мобилизацием зикIалэ къыхиубытэгъэ унагъо пэпчъ психологическэ IэпыIэгъу етыгъэнымкIэ, санаториехэм япхыгъэу путевкэхэр ыкIи нэмыкI социальнэ IэпыIэгъухэр ягъэгъотыгъэнхэм дэлэжьэгъэн фае. Муниципалитетхэм япащэхэм ренэу а Iофыгъохэм анаIэ атырамыгъэт хъущтэп. ЗэкIэ пшъэрылъхэр псынкIэу зэшIохыгъэ хъунхэ фае. Пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ теурыкIуагъэ зыми къызхигъафэ хъущтэп. IэпыIэгъур гум къикIэу щытыным мэхьанэшхо иIэу щыт», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.