Адыгэкъалэ щызэхащэщт

Шъолъыр фестивалэу «Лъа­псэм къыфэгъэзэжьыгъэныр — зэтеуцожьыным игъогу» зыфи­Iорэм иятIонэрэ едзыгъо шэкIогъум и 11-м Адыгэкъалэ щыкIощт.

Ащ кIэщакIо фэхъугъэх АР-м культурэмкIэ и Минини­стерствэ, Адыгэ Респуб­ли­кэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ ыкIи Адыгэкъалэ иадминистрацие.

Адыгеим икъэралыгъо программэу «Лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэныр ыкIи патриотическэ пIуныгъэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн мыр зэу щыщ.

Фестивалым иапэрэ уцугъо муниципалитетхэм зэкIэми ащыкIуагъ, ятIонэрэ едзыгъом шъолъыр мэхьанэ иI. Лъэпкъ творчествэм икупи 9 Iофтхьабзэм хэлэ­жьэщт. ТекIоныгъэр къыдэзы­хыхэрэм дипломхэр афагъэшъошэщтых.

Илъэс 25-рэ хъугъэу зэхащэрэ фестивалым республикэм ис лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэфещэх.