Щагучэтхэм яхъун зиушъомбгъунэу

ХъызмэтшIапIэхэм ямызакъоу, унэгъо хъызмэт зиIэхэри чэтхъуным нахь пылъхэ хъугъэ.

Лъэпкъ проектэу бизнес цIыкIум е гурытым хэтхэм, унэе предпринимательхэр кIэщакIо зыфэхъухэрэм япхырыщынкIэ IэпыIэгъу ятыгъэным фэгъэхьыгъэм къыщыдэлъытэгъэ грантэу «Агростартап» зыфиIорэр чэт кIэнкIэу респуб­ликэм къыщаугъоирэр нахьыбэ шIыгъэным тегъэпсыхьагъ. Ащ фэдэ къэралыгъо IэпыIэгъу мы илъэсым къызэратыгъэхэм ащыщ Натхъо Ларисэ. Щагу чэтхэм яхъун зегъэушъомбгъугъэным пае, унэе бизнес къызызэIуехым ыуж, сомэ миллионрэ мин 312-рэ ащ къыфатIупщыгъ.

— Мы хъызмэтшIапIэр нахьыбэу зыфэгъэзагъэр щагу чэтхэм яхъун. Ащ фэшI пчъагъэу ыIыгъым хигъэхъо­нэу, ищыкIэгъэ оборудованиер къыщэфынэу ахъщэр къыратыгъ. Бизнес-планэу къыгъэхьазырыгъэм къызэрэщиIорэмкIэ, къэкIорэ илъэсым продукциеу IуигъэкIырэм сомэ миллион къыкIэкIощт. Мылъкоу пэIуигъэ­хьагъэр пщыныжьыгъэ зыхъурэм ыуж федэу къыхьырэр сомэ миллионрэ мин 500-м нэсыщт, — къыщаIуагъ АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ.

Мы илъэсым имэзи 8 пштэмэ, Адыгеим ихъызмэтшIапIэхэм кIэнкIэу къатыгъэр 81186-рэ мэхъу. БлэкIыгъэ илъэсым ащ фэдэ иуахътэ а пчъагъэр 79926-рэ хъущтыгъ.