ХэтэрыкI тонн мин 60-м кIахьэу

Адыгэ Республикэм хэтэрыкI тонн мин 40-м къыщегъэ­жьагъэу 60-м нэс гъэ къэс къыщахьыжьы, ащ инахьыбэр къэзытырэр цIыфхэм яунэе хъызмэтшIапIэхэр ары.

Джащ пае предпринимательхэу мы лъэныкъом фэгъэзагъэхэм хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэр апэрэ пшъэрылъэу агъэ­нэфагъэхэм ащыщэу АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Минис­терствэ къыщыхагъэщы.

Мы къулыкъушIапIэм къызэритырэмкIэ, «Бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ ыкIи унэе предпринимательхэм ягукъэкIхэм адегъэштэгъэныр» зыфиIорэ лъэпкъ проектыр зэрэщыIэм ыкIи ар зэрагъэцакIэрэм яшIуагъэкIэ хэтэрыкIхэм якъэгъэкIын дэ­лажьэхэрэм IэпыIэгъу афэхъунхэ алъэкIы.

«Агростартап» зыцIэ грант IэпыIэгъур лъэпкъ проектым къыделъытэ, джащ фэшI IофшIэныр езыгъэжьэгъэкIэ фермер­хэм хэтэрыкIхэм якъэгъэ­кIын фытегъэпсыхьэгъэ про­ектэу къатыхэрэм апэрапшIэу ахэплъэх.

— Ащ фэдэ грант мы илъэсым ратыгъ Зульфия Рахужевам. Ар зэнэкъо­къум пхырыкIи, унэе предпринимателэу зэрэщы­тымкIэ тхьапэхэр зегъэ­хьазырхэм ыуж, сомэ мил­лионрэ мин 779-рэ грант IэпыIэгъоу къыратыгъ. Бжьынымрэ къэбаскъэмрэ якъэгъэкIынкIэ къышъхьэпэщт Iэмэ-псы­мэхэр, хэтэрыкIмэ псыр акIэгъэхъогъэным фытегъэпсыхьэгъэ оборудованиер къыщэфынхэм ащ ахъщэр апэIуигъэхьащт. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, ахъщэ IэпыIэгъоу къыратыгъэмкIэ чIыгу гектариплIэу иIэм хэтэрыкI тонни 100 илъэс къэс къыригъэ­тын ылъэкIыщт, — къыщаIуагъ АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ.