Урысыем тызэрепхы

БлэкIыгъэ бэрэскэшхом зыкIыныгъэм и Мафэ Урысыем щыхагъэунэфыкIыгъ.

Лъэпкъ зэфэшъхьафыбэу тихэгъэгу исхэм азыфагу зэгу­ры­Iоныгъэрэ зыкIыныгъэрэ зэрилъыр текIоныгъэу ыкIи гъэхъа­гъэу тиIэхэм ащыщ. Арышъ, мэфэкI Iофтхьабзэхэм гупшысэ шъхьаIэу ахэлъыр блэкIыгъэри, непэрэ мафэри, къэкIощтыри пытэу зэпхыгъэнхэр ары. Илъэс къэс мэфэкI программэхэм патриотизмагъэр нахь къахэщы мэхъу. Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэу къыщыдахыгъэм зиIахь мымакIэу хэзылъхьэгъэ къалэу Шъачэ, зэпстэумэ афэдэу, лIыблэна­гъэр, зыкIыныгъэр, Хэгъэгум шъыпкъэныгъэ фыуиIэным имэ­хьанэ къахэщэу мэфэкI Iоф­тхьабзэу ыгъэхьазырыгъагъэр бэ.

ЗыкIыныгъэм и Мафэ ипэгъо­кIэу ПсышIуапэ «Бзылъфыгъэмрэ заомрэ» зыфиIорэ къэгъэлъэ­гъон къыщызэIуахыгъ. Хэгъэгу зэо­шхом ТекIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэхэм ар афэгъэхьыгъагъ. Лъэпкъ культурэм и Гупчэ дэжь я Хэгъэгу ишъхьафитыныгъэ фэбанэхэзэ зыпсэ зыгъэтIылъы­гъэ бзылъфыгъэ нэбгырэ 32-мэ афэгъэхьыгъэ стендхэр къыщагъэуцугъэх. Урысые дзэ-тарихъ обществэм къалэу ШъачэкIэ икъутамэ, ПсышIопэ районым, муниципалитетхэм яадминистрациехэр, Лъэпкъ культурэм и Гупчэ ащ кIэщакIо фэхъугъэх.

— Тибзылъфыгъэхэу, летчицэхэу, снайперхэу, зенитчицэхэу, разведчицэхэу, медсестрахэу, партизанхэм ахэтыгъэхэу, тылым щыIагъэ­хэу, тидзэкIолIэу фронтым Iутыгъэхэм янэхэу, ашып­хъухэу, яшъхьэгъусэхэу ТекIоныгъэм зиIахьышхо хэзылъхьагъэхэм ясаугъэтэу мыр щыт, — къыIуагъ Урысые дзэ-тарихъ обществэм ПсышIопэ районымкIэ икъутамэ итхьаматэу Геннадий Нефедовым. — Ахэм ацIэхэр, лIыблэнагъэу зэрахьагъэр зэкIэми тшIэн фае, зыщыдгъэгъупшэхи хъущтэп.

— Унэпс къэмыкIоу мы сурэт­хэм уяплъын плъэкIырэп. «У войны не женское лицо» аIо. Ары ыкIи зэрэщытыр, ау… Тибзылъфыгъэхэм лIыблэнагъэу зэрахьагъэр мыхъугъэемэ зэо мэхъаджэм ТекIоныгъэр къыщыдэтхы­шъущтгъагъа? Зыхэр хъулъфыгъэхэм аготхэу зэуагъэх, адрэхэр госпитальхэм ачIэтхэу тидзэкIолIэу къауIагъэ­хэм апсэ фэбэнагъэх, ящэнэрэхэр станокхэм аIутыгъэх, окопхэр атIыгъэх. ДзэкIолIэу заом щыIэхэм янэхэр гуузэу зыхэтыгъэхэр къэпIотэнэу гущыIэ къыпфэгъотырэп. Пшызэ шъолъыр и Тимашевскэ район ит къутырэу Ольховскэм щыщ Епистиния Степановам ыцIэ егъашIэм хэтынэу тарихъым къыхэнагъ. Ащ ыкъуи 8 заом хэкIодагъ. Къуаджэу ШIоикъо щыщ Шъхьэлэхъо Чэбэхъан ыгу дэхъыкIыгъэр сыд фэдэ гущыIэхэмкIэ къи­пIотыкIын… Ащ ыкъуибл, ипхъорэлъф ыкIи инысэ заом щыфэхы­гъэх, — къыIуагъ Урысые дзэ-тарихъ обществэм хэтэу, хы ШIуцIэ Iушъо шапсыгъэ­хэм я Адыгэ Хасэ итхьаматэу КIакIыхъу Мэджыдэ.

Къэгъэлъэгъоным икъызэIухын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх район администрациехэм, ветеран, ныбжьыкIэ ыкIи лъэпкъ организацие зэфэшъхьафхэм, дзэ-патриотическэ клубхэм ялIыкIохэр, гъэсэны­гъэм, культурэм япхыгъэ учреж­дениехэм яIофышIэхэр, юнармейцэхэр, кIэлэеджакIохэр, студентхэр, псэупIэм дэсхэр. Тыгъэгъазэм и 7-м нэс къэгъэлъэгъоныр кIощт.
ЗыкIыныгъэм и Мафэ ПсышIопэ ыкIи ТIопсэ районхэм лъэпкъ организациехэм япащэхэр, динлэжьхэр, общественнэ Iофхэм чанэу апылъхэр ащагъэшIуагъэх. Лъэпкъ зэфэщытыкIэхэр пытэнхэм, лъэпкъ культурэм икъызэтегъэнэн атегъэпсыхьагъэхэу, социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофы­шхоу зэшIуахырэм апае ПсышIопэ район администрацием ипащэ ирэзэныгъэ тхылъкIэ къыхагъэщыгъэхэм ащыщых Адыгэ Хасэм итхьаматэу КIа­кIыхъу Мэджыдэрэ Адыгэ Рес­публикэм ыкIи Краснодар краим арыс быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ илIыкIоу Шъхьэлэхъо Батмыз-хьаджэмрэ. Джащ фэдэу ТIопсэ район администрацием ипащэ ирэзэныгъэ тхылъ къыфагъэшъошагъ къуаджэу Агуе икIэлэцIыкIу хореографическэ ансамблэу «Золотое наследие» зыфиIорэм ипащэу Нэгъуцу Сурэ.

— Лъэпкъхэм акIуачIэр зыкIыныгъэр ары. ЛIэшIэгъухэм ар къаушыхьатыгъ. ЦIыфэу лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэ­кIыгъэхэм, зидин шIошъ­хъуныгъэ, зихабзэхэр зэфэ­мыдэхэм азыфагу мамырныгъэу, зэгурыIоныгъэу дэлъыр ары къэралыгъом зезыгъэу­шъомбгъурэр. Лъэпкъ 50-м ехъу зыщыпсэурэ тирайонкIэ мэхьэнэ ин яI зыкIыныгъэмрэ щэIагъэмрэ. Ахэр тихэбзэ шъхьаIэх. Ащ ишIуагъэкIэ мамырэу тызэдыщыI, тызэныбджэгъу, тызэдэлажьэ, сабыйхэр зэдэтэпIух, чылыс­хэмрэ мэщытхэмрэ зэдэтэшIых. ЗэкIэми зы Родинэ тиI. Ар Урысыер ары. Ащ инепэрэ инеущырэ зыфэдэщтыр тэры зыIэ илъыр! – къыIуагъ ТIопсэ район администрацием ипащэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ Сергей Сидоренкэм.

НЫБЭ Анзор.