ТекIоныгъэр къыдахыгъ

Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм бэмышIэу щызэхащэгъэ форумэу «Межкультурный диалог» зыфиIорэм Адыгэ къэралыгъо университетым истудентхэр хэлэжьагъэх ыкIи ахэм агъэхьазырыгъэ проектым текIоныгъэр къыдихыгъ.

Темыр Кавказым хэхьэ­рэ шъолъырхэм зэ­гуры­Iоныгъэ, зэпхыныгъэ азыфагу илъыныр, хэхъоныгъэ­хэр ашIынхэр ары пшъэ­рылъ шъхьаIэу зэхэщакIо­хэм зыфагъэуцужьыгъэр. Адыгеир, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарыр ыкIи Къэрэщэе­-Щэрджэсыр зызэхащагъэ­хэр илъэси 100 зэ­рэхъу­гъэм Iофтхьабзэр рапхыгъ.

Форумым ныбжьыкIи 100 фэдиз хэлэжьагъ. Этнокультурэр, ныдэлъфыбзэр къызэтегъэнэжьы­гъэнхэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх, экстремизмэм пэшIуекIогъэнымкIэ шIэгъэн фаехэм къащыуцугъэх. Джащ фэ­дэу программэм къы-ды­хэлъытагъэу пленарнэ зэ­хэсыгъохэр, Iэнэ хъураехэр, лекциехэр, мас­тер-классхэр ныбжьыкIэхэм афызэхащагъэх. Нэужым форумым хэлажьэхэрэм социальнэ проектхэр агъэ­хьазырыгъэх, ахэм ащыщэу анахь дэгъухэр экспертхэм къыхахыгъэх.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, апэрэ чIыпIэр Адыгэ къэ­ралыгъо университетым икомандэу «КульТур» зы­фиIорэм къыдихыгъ.

Ащ хэтхэм Адыгеим, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсым анахь мэхьанэ зиIэ зекIо чIыпIэу яIэхэмкIэ картэ зэхагъэуцуагъ.

ЯтIонэрэ хъугъэ командэу «Духовный наставник­-2023» зыфиIорэр. Ящэнэрэ чIыпIэр командэхэу «Мой Кавказ — Моя Россия» ыкIи «Умный Кавказ» зыфиIохэрэм зэфагощыгъ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, шъо­лъыр ныбжьыкIэ фору­мыр 2017-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу зэхащэ. Къэралыгъо программэу «УФ-м икъэралыгъо ­лъэпкъ политикэ хэхъоныгъэ егъэ­шIыгъэныр» зыфиIорэм ар къыдыхэлъытагъ. Къэ­рэ­щэе-Щэрджэс Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, коммуникацие жъугъэхэмкIэ ыкIи хэутынымкIэ и Министерствэ Iофтхьабзэм кIэщакIо фэ­хъугъ.

Делэкъо Анет