Нэгъуцухэм тагъэгушхо

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъоу Екатеринбург щыкIуагъэм ТIуапсэ зыщызыгъэсэрэ бэнакIохэм медали 5 къыщыдахыгъ.

Спортым итарихъ хэмыкIо­кIэщт хъугъэ-шIагъэм лъэпсэшIу фэзышIыгъэ тренерхэр Адыгэ Республикэм дэгъоу щашIэх. Нэгъуцу Джамболэт Урысыем изаслуженнэ тренер. Ащ игъусэх тренерхэу Шъхьэлэхъо Заур, Тыкъо Аслъан.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт Нэгъуцу Джамболэтрэ Шъхьэлэхъо Зауррэ къаухыгъ. Тыкъо Аслъан Мые­къуапэ щемыджагъэми, ныбджэгъушIухэр, нэIуасэхэр щыриIэх.

— Мыекъуапэ сыщеджэнэу сыкъызэкIом, СССР-м изаслуженнэ тренерэу Хьэпэе Арамбый сипащэу бэнэпIэ алырэгъум зы­щызгъасэщтыгъ, — къеIуатэ Нэгъуцу Джамболэт. — Лъэ­хъэ­нэ гъэшIэгъоныгъ тызхэтыгъэр. Спор­тым ишIуагъэкIэ Адыгеир дунаим нахьышIоу щашIэ зэрэ­хъугъэм тигъэгушIощтыгъ. Тэ, сту­дентхэм, тренерхэм, спорт­сменхэм щысэ атетхыщтыгъ.

Адыгэ къуаджэм щыщ

ТIопсэ районым икъуаджэу Агуй-Шапсыгъэ Нэгъуцу Джамболэт щапIугъ. Апшъэрэ еджапIэм ыуж сэнэхьатэу къыхихыщтым бэрэ егупшысагъэп. ТIуапсэ ­испорт еджапIэ тренерэу Iоф щишIэу ригъэжьагъ. Спортым имастер Урысыем изаслуженнэ тренер хъугъэ, нэбгырабэ ыгъэсагъ.

Екатеринбург щыкIогъэ хэ­гъэгу зэнэкъокъум медальхэр къыщыдэзыхыгъэхэм тагъэгушхуагъ.

Нэгъуцу Абрек, кг 66-рэ, дышъэ медалыр къыдихыгъ. Нэгъуцу Казбек, кг 73-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр къыхьыгъ, тыжьыныр къы­фагъэ­шъошагъ. Нарт шъэуитIури Нэ­гъуцу Джамболэт ыкъох.

Тимур Арбузовым, кг 81-рэ, Дарья Владимировам, кг 78-м къехъу, ятIонэрэ чIыпIхэр къахьыгъэх. Ксения Галецкаям, кг 57-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ.

— Нэгъуцу Джамболэт бэшIагъэу сэгъэныбджэгъу, телефонкIэ сафэгушIуагъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм изаслу­женнэ тренерэу Бастэ Сэлым. — Зы IофшIэн дгъэцакIэрэр — ныбжьыкIэхэр дзюдом фэтэ­гъасэх. УпчIэжьэгъу тызэфэхъу, тызэлъэкIо. Исэнэхьат гуетыныгъэу фыриIэмкIэ Iоф дэзышIэрэ тренерхэм, бэнакIохэм алъыIэсы шIоигъу.

Тренер цIэрыIохэр

— Я XX-рэ лIэшIэгъум Урысы­ем дзюдомкIэ итренер анахь дэ­­гъур Кобл Якъуб. Нэгъуцу Джамболэт СССР-м изаслуженнэ тре­нерэу Кобл Якъубэ лъапсэ зыфишIыгъэ Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм зыщигъэсагъ. Трене­р­хэм, бэнэкIо цIэрыIохэм Джамболэт акIырыплъызэ ишIэныгъэ­хэм зэрахи­гъахъощтыгъэр сщыгъупшэрэп, — къеIуатэ Уры­сыем, Адыгеим язаслуженнэ тре­нерэу Хъот Юныс.

Адыгэ Хасэм щыфэгушIуагъэх

ШэкIогъум и 5-м республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» и Хэсашъхьэ зэIукIэгъоу иIагъэм къыщыгущыIагъ Дунэе Адыгэ Хасэм физкультурэмкIэ, спортымкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, зекIонымкIэ и Комитет ипащэу Хъот Юныс. Екатеринбург дзюдомкIэ хэгъэгум изэнэкъокъу зэрэщыкIуагъэм, Нэгъуцу Джамболэт ыгъасэхэрэм медалитф къызэрахьыгъэм Адыгэ Хасэм хэтхэр щигъэгъозагъэх. Европэм итренер анахь дэгъухэм ахалъы­тэрэ Нэгъуцу Джамболэт игъэ­хъагъэхэм ахигъэхъонэу фэлъэ­Iуагъ.

Адыгэ Хасэм хэтхэр Нэгъуцу Джамболэт, ащ игъусэ тренерхэм, бэнакIохэм Iэгу афытеуа­гъэх, афэгушIуагъэх.

Нэгъуцу Абрекрэ Казбекрэ Адыгэ Республикэм щашIэх. Мые­къуапэ щыкIорэ зэнэкъокъухэм ащыбанэхэ зыхъукIэ афэгумэкIых, Iэгу афытеох.

— Краснодар краим тыщэ­псэуми, Адыгеим тыпэчыжьэу тлъытэрэп, тыгукIэ тыпэблагъ, — къытиIуагъ Нэгъуцу Джамбо­лэт. — Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыщыIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэшI тыфэгушIо. Тигъэхъагъэхэр Адыгэ Респуб­ликэм фэтэгъэхьых. Тхьаегъэ­псэух ныбджэгъухэу, нэIуасэхэу телефонкIэ къытфытеуагъэхэр, гущыIэ фабэхэр къытэзыIуа­гъэхэр.

Тигъэзетеджэхэм ацIэкIэ ТIуа­псэ испорт еджапIэ итренерхэм, бэнакIохэм тафэгушIо, Олимпиадэ джэгунхэм ахэлэжьэнхэу, спортышхом илъэгапIэхэм алъыIэ­сынхэу афэтэIо.

Сурэтым итхэр: тренерхэр, бэнакIохэр.