Мэзхэр къэтэжъугъэухъумэх

Урысые Iофтхьабзэу «Мэзхэр къызэтедгъэнэщтых» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Адыгеим имэз фонд ичIынэлъэ гектар 17,7-м чъыгэе ыкIи къумбыл чъыг цIыкIоу 133460-рэ щагъэтIысхьащт.

Iофтхьабзэм къыхиубытэу АР-м мэзхэмкIэ и Гъэ­IорышIапIэ гурыт еджапIэхэм егъэджэн сыхьатхэр, зэдэгущыIэгъухэр, лекциехэр ащызэхащэх. Джащ фэдэу общественникхэр ягъусэхэу мэзхэм ахэт зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр зэтырагъэпсыхьэх.

Мэз хъызмэтымкIэ Федеральнэ агентствэм игукъэ­кIыкIэ «Мэзхэр къызэтедгъэнэщтых» зыфиIорэ Iоф­тхьабзэр зэхащагъ. Урысыем ит мэзхэр къызэтегъэ­нэгъэнхэр, ахэгъэхъогъэныр ыкIи гумэкIыгъоу къэуцухэрэм цIыфхэр ащыгъэгъозэгъэнхэр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зэхэщакIохэм зыфагъэуцужьырэр. Чъыгэу рахыкIыгъэхэм, машIом ыкIи нэмыкIхэм апкъ къикIыкIэ мэзхэм ахэкIодыкIыгъэхэм язэтегъэуцожьынкIэ аужырэ илъэсхэм мы проектыр анахь шъхьаIэхэм ащыщ хъугъэ.
(Тикорр.).