Къэбзэныгъэ псэупIэхэм адэлъынэу

Тэхъутэмыкъое районым иадминистрацие ипащэу Шъэо Аскэр пыдзэфэ пытэхэм ядэщын фэгъэзэгъэ шъолъыр операторым иIофшIэн мы муниципальнэ образованием зэрэщигъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо зэхищэгъагъ.

Къоджэ псэупIэ койхэм, къулыкъу ыкIи ведомствэ зэфэшъхьафхэм япащэхэр, «ЭкоЦентрэм» илIыкIохэр ащ хэлэжьагъэх.

ООО-у «ЭкоЦентрэм» и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ ипащэу Алыбэрд Налбый Тэхъутэмыкъое районыр псэупIэкIэ къыхэзыхэу къэкIожьырэм ипчъагъэ зэрэхахъорэмкIэ адрэ муниципальнэ образованиехэм зэратекIырэр къыхигъэ­щыгъ. Нэбгырэ пчъагъэу исыр къыдэлъытагъэу мы районым щыIуащыщт хэкIымкIэ шапхъэу агъэнэфагъэм нахьыб дащырэр. Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэ­сыр зыфэдизыр ахэм ягъэIорышIэкIо компаниехэм тэрэзэу къызэрамытырэри ушъхьагъу шъхьаIэ фэхъухэрэм ащыщ. А спискэхэм ялъытыгъ хэкIыр зэратэ­къощт бак пчъагъэу агъэуцущтыри, зэрэIуащыщтым ибагъи.

Алыбэрд Налбый къызэриIуагъэу, унэе псэупIэхэм контейнерхэр зытетыщт площадкэхэр ащагъэпсынхэу шапхъэхэм къащыдэлъытагъэп. Ащ фэшI цIыфхэм ежь-ежьырэу ашIыгъэхэу, зыпари зылъы­мыплъэхэрэр Iуахыжьыщтых.

Дачэ ыкIи чъыгхэтэ товариществэхэм алъэныкъокIи Iофыгъохэр щыIэх. Тэхъу­тэмыкъое районым ащ фэдэ псэупIэу 33-рэ ит. Ахэм ащыщэу 10-мэ шъолъыр операторым зэзэгъыныгъэ дашIынэу фаехэп.

Джащ фэдэу хэкIыр зэрэIуащырэм ыпкIэ икъэтынкIи Iофыгъуабэ мы районым илъ. Алыбэрд Налбый къызэриIуагъэмкIэ, чIыфэр сомэ миллион 68-м шIокIыгъ. Абонент мини 8-м ехъумэ пыдзафэхэр зэрэIуащыхэрэм ыпкIэ зыкIи атыгъэп.

Iофыгъоу зэхэсыгъом къыщыхэгъэщыгъэ хъугъэхэм ядэгъэзыжьынкIэ хэкIыпIэхэм атегущыIагъэх, тапэкIэ Iоф зыдашIэщтхэр агъэнэфагъэх.

ООО-у «ЭкоЦентрэм»
и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипресс-къулыкъу.