Зыпари хэкIодагъэп

Федеральнэ автомобиль гъогоу М-4 «Дон» зыфиIоу Теу­ц­ожь районым пхырыкIырэм бэмышIэу автомобили 6 щызэутэкIыгъ.

Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ и Къэралыгъо межмуниципальнэ отделэу «Адыгей­ский» зыфиIорэм икъулыкъушIэхэм пэшIорыгъэ­шъэу зэрагъэунэфыгъэмкIэ, ВАЗ-2109-м иводитель ыпэ итэу кIорэ автомобилэу «Шевроле-Нива» зыфаIорэм блэгъащэу зэречъэлIагъэм къыхэкIэу игъогу дэчъэхи, хьылъэзещэ машинэу КамАЗ-м еутэкIыгъ.

Ащ лъыпытэу нэмыкI автомобилэу къачъэщтыгъэм аварийнэ тамыгъэм гу лъимытэу къыготэу чъэ­щтыгъэ ГАЗелым еутэ­кIыгъ, нэужым ар дэчъэхи хьылъэзещэ машинэу щы­тыгъэм, етIани нэмыкI автомобиль цIыкIум яутэкIыгъ.

Гъогу хъугъэ-шIагъэм ыпкъ къикIэу автомобильхэм ащыщ горэм исыгъэ илъэс 60 зыныбжь бзылъфыгъэм шъобжхэр тещагъэ­хэу сымэджэщым ащагъ.

АР-м хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, федеральнэ автомобиль гъогур зэфашIыгъэп. Мы мафэм ехъулIэу гъогу хъугъэ-шIагъэм лъапсэ фэхъугъэр зэрагъашIэ.