Егугъухэрэм тащыщ

Владимир Путинымрэ министрэхэм я Кабинет ипащэ игуадзэу Д. Чернышенкэмрэ Iоф­шIэгъу зэIукIэгъоу зэдыряIагъэм зыщытегущыIэгъэхэ Iофыгъохэм ащыщыгъ хэгъэгум изекIон хъызмэт зэхъокIыныгъэу фэхъухэрэр.

Лъэпкъ проектэу «ЗекIонымрэ хьакIэпэгъокIыным ииндустриерэ» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ аужырэ илъэсырэ ныкъорэм зыгъэпсэфакIохэм япчъагъэ фэдэ 20-кIэ нахьыбэ хъугъэ. Президентым ащ ынаIэ тыридзагъ, хэгъэгукIоцI зекIоным зэрэхахъорэр къыIуагъ.

Урысыем ишъолъырхэм ащыщхэм ар Iофыгъо шъхьа­Iэхэу мэхьэнэ ин зэратыхэрэм ахалъытэ, япащэхэми къагъэшъыпкъэжьы. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зекIоным хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэным ынаIэ ренэу тет, республикэр лъэпкъ проектхэм, федеральнэ программэ зэфэшъхьафхэм ахэлажьэ.

«Лъэпкъ проектэу «ЗекIонымрэ хьакIэпэгъокIыным ииндрустриерэ» зыфиIорэр игъэкIотыгъэу тэгъэфедэ, — къыIуагъ ащ. — ЗэкIэми апэу ар къушъхьэ экокурортэу «Лэгъонакъэ» игъэпсын фэгъэхьыгъ. Зыгъэ­псэфыпIэ иным ишIуагъэкIэ республикэм зекIоным зыщиушъомбгъущт, ащи, экономикэми яструктурэхэм нахьышIум ылъэныкъокIэ зызэблахъущт.

Д. Чернышенкэм зекIон хъызмэтым пэIуагъэхьэрэ инвестициехэр федеральнэ бюджетым имызакъоу, шъо­лъырхэм яехэми къазэрахагъэкIырэр къыIуагъ. 2024-рэ илъэсым нэс хэгъэгум зекIоным щыхалъхьэгъэ ахъщэр зы триллионым нэсыщт.