Адыгеим IэпыIэгъур лъегъэкIуатэ

Херсон хэкум и Геническэ район щыпсэухэрэм аритырэ IэпыIэгъур Адыгеим лъегъэкIуатэ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ адызэрихьэзэ Iофтхьабзэхэр зэшIохыгъэ мэхъух. Партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ Iофтхьабзэхэм язэ­хэ­щэн ыуж ит.

«Единэ Россием» шIушIэ Iофтхьабзэхэу зэрихьэхэрэм атегъэпсыхьагъэу Мыекъуапэ щагъэхьазырыгъэ шIушIэ хьы­лъэр Геническэ атIупщыгъ. Партиеу «Единэ Россием» и Шъолъыр гъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан къызэриIуагъэмкIэ, цIыфхэм нахь игъэкIотыгъэу агъэфедэрэ пкъыгъохэр ыкIи пIэлъэ кIыхьэм къыкIоцI щылъын зылъэкIыщт гъомылапхъэхэр: хьаджыгъэр, крупэ зэфэшъхьафхэр, щаир, шъоущыгъур, тыгъэгъэзэ дагъэр, консервхэр ыкIи нэмыкIхэр —пстэумкIи къэмлан мин фэдиз къаугъоигъ. Джащ фэдэу унэхэм ягъэфэбэн фытегъэпсыхьэгъэ газ котелхэр, автомобильхэм ягъэцэкIэжьынкIэ къызфагъэфедэн алъэкIыщт пкъыгъохэр, гъэстыныпхъэр ыкIи нэмыкIхэр афарагъэщагъэх. Хьылъэм изы Iахь еджапIэхэм, сантехническэ Iэмэ-псымэхэм ягъэцэкIэжьын телъытагъэу щытых.

«Тэ къыдгурэIо а районым щыпсэухэрэм яIофхэм язытет зэрэхьылъэр, арышъ, тфэукIо­чIыщтым телъытагъэу IэпыIэгъу яттыщт. Геническэ рай-оным хэхъоныгъэ ышIыным ыкIи иIоф­хэр зыпкъ игъэуцожьы­гъэнхэм атегъэпсыхьэгъэ Iоф­шIэныр лъыдгъэкIотэщт»,
— къыхи­гъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Адыге­им икIыгъэ специалистхэм еджа­пIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр агъэцэкIэжьыгъэх, спорт Iэмэ-псымэхэр къащэфыгъэх, кIэлэцIыкIу джэгупIэхэр агъэ­псыгъэх, транспорт ыкIи инженер инфраструктурэм къыхиубытэрэ псэолъэ заулэ зыпкъ рагъэуцожьыгъ. Адыгеим къи­кIыгъэ медикхэм диспансеризациер районым щызэхащэгъагъ, цIыфхэм ящыкIэгъэ медицинэ IэпыIэгъур аратыгъ. Геническэ районым щыщ кIэлэцIыкIу 400-м ехъумэ, Донбасс щыщ кIэлэцIыкIуи 100-м республикэм зыщагъэпсэфыгъ. Iоныгъом и 1-м ехъулIэу апэрэ классым кIогъэ кIэлэцIыкIухэм еджапIэм къызщыфагъэфедэн алъэкIыщт пкъыгъо зэфэшъхьафхэр шIу­хьафтын афашIыгъэх. Хэушъхьа­фыкIыгъэ дзэ операциер зыкIорэм къыщегъэжьагъэу шIушIэ IэпыIэгъу тонн 200-м ехъу Адыгеим ращи Геническэ районым нагъэсыгъ.

Мобилизацием къыхиубытагъэхэм, ежьхэм яшIоигъоны­гъэкIэ Украинэм кIуагъэхэм, контрактникхэм ыкIи ахэм яуна­гъохэм япхыгъэу IофшIэн гъэнэфагъэ Адыгеим щызэшIуа­хы. ЗэкIэми ахъщэу аратын фаер аIэкIагъэхьэгъах. Военкоматым къыгъэхьазырыгъэ заяв­кэхэм атегъэпсыхьагъэу хьы­лъэхэр агъэхьазырых. Адыгеим исхэм яассоциациеу лъэпкъ Iэпэщысэхэм афэгъэзагъэм, Адыгэ Республикэм ис бзылъфыгъэхэм я Союз, колледжхэм, апшъэрэ еджапIэхэм ястудентхэм дзэ къулыкъушIэхэм апае агъэхьазырыгъэ пкъыгъо зэфэшъхьафхэр: ощхыр зыпхырымыкIырэ пальтэухэр, ущычъыеным фытегъэпсыхьэгъэ дзыохэр ыкIи нэмыкIхэр адыхэу рагъэжьагъ. Мобилизацием къыхиубыта­гъэ­хэм яунагъохэм IэпыIэгъу араты, ахэм якIэлэцIыкIухэр ыпкIэ хэмылъэу еджапIэхэм ыкIи кол­леджхэм ащагъашхэх, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм зэрачIэсхэм пае ны-тыхэм ахъщэ аIахырэп.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтыр А. Гусевым тыри­хыгъ.