ЯзэфыщытыкIэ щэпытэ

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэ­фэкI зэхахьэхэр Адыгэ Республикэм икъа­лэхэм, ирайонхэм ащыкIуагъэх.

Мыекъуапэ ипчэгоу Зэкъошныгъэм щызэхащэгъэ зэхахьэм АР-м и Правительствэ, Парламентым, республикэм икъэлэ шъхьаIэ иадминистрацие якъулыкъушIэхэр, общественнэ дви­жениехэм ялIыкIохэр, ветеранхэр, культурэм иIофышIэхэр, ныбжьыкIэхэр, еджакIохэр, хьа­кIэхэр, нэмыкIхэри хэлэжьагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ мэфэкIым хэлажьэхэрэм къа­фэгушIуагъ Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

— МэфэкIым цIыфхэм язэгурыIоныгъэ къегъэлъагъо, зэфещэх. Лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ Урысыем икъэралыгъо гъэпсыкIэ зыгъэпытагъэхэ тинахьыжъ лъапIэхэм шъхьащэ непэ афэтэшIы. БлэкIыгъэ илъэсхэр тыгу къэдгъэкIыжьыхэзэ, къинэу зэ­пытчыгъэхэм, тапэкIэ тызэ­рэлъыкIотэщтым тягупшысэ. Лъэпкъхэм яшIоигъоныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм фэшI зэгурыIоныгъэрэ зыкIыныгъэрэ зэ­рэтхэлъхэм мэхьэнэ ин ятэты, тигушъхьэ кIуачIэ зэдэдгъэпы­тэзэ нахьышIу щыIакIэм тыфэкIо, — къыIуагъ Владимир На­рожнэм.

АР-м и Парламент и Тхьама­тэ игуадзэу Цэй Эдуард зэха­хьэм хэлажьэхэрэм къафэгу­шIуагъ. Урысыер ыпэкIэ лъыкIотэным тыхэлажьэзэ тизыкIыныгъэ зэрэпытэрэр хигъэунэфыкIыгъ.

Къэгъэлъэгъонхэр

Республикэм иобщественнэ движениехэм ялъэпкъ творчествэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэ­гъонхэр Зэкъошныгъэм ипчэгу къыщызэIуахыгъэх, нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр дахэу агъэпсыгъэх.
Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет якIэщакIоу къэгъэлъэгъонхэр зэхащагъэх.

Адыгэ шхыныгъохэр мэфэ­кIым хэлажьэхэрэм лъэшэу агу рихьыгъэх. Урысыем щыпсэурэ ермэлхэм я Союз, къэндзалхэм якультурнэ обществэу «Дуслыкым», АР-м щыпсэурэ азербайджанхэм яобщинэ, «УФ-м инароднэ фронт», Адыгэ Рес­публикэм илъэпкъ Iэпэщысэхэм якъэгъэлъэгъон пылъхэм, фэшъ­хьафхэм ятворчествэ зэхахьэм щытлъэгъугъ.

Республикэ общественнэ дви­жениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан Адыгеим щыпсэурэ лъэпкъхэм ядвижениехэм япащэхэм ахэтэу къытиIуагъ мэфэкIым хэла­жьэ­хэрэм лъэпкъ шэн-хабзэхэр дэгъоу зэрахьанхэм зэрэфэхьазырхэр. Искусствэм зэфищэгъэ лъэпкъхэм языкIыныгъэ мэфэкIым зэрэщыпытэрэр «Дуслыкым» ипащэу Алим Ильясовым къыхигъэщыгъ.
Хьасанэкъо Хьамедэрэ ЛIышэ Ахьмэдрэ Адыгэ Хасэм хэтых, лъэпкъ IэпэIасэх. Пкъыгъоу ашIыгъэхэр мэфэкIым къы­щагъэлъэгъуагъэх, «IэпэIасэм иегъэджэн» зыфиIорэр зэха­щагъ. Нэгэрэкъо Казбек къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъу­гъэм фэгъэхьыгъэ IэшIагъэхэм IупкIэу къатегущыIагъ.

Къэндзалхэм, ермэлхэм, къэ­зэкъхэм, азербайджанхэм, урыс­хэм, адыгэхэм, нэмыкIхэм ялъэпкъ къэгъэлъэгъонхэр гум къегущыIыкIых. Зым зыр еуп­чIыжьызэ, ятворчествэ нахьы­шIоу къызэIуахы.

Концертыр

Адыгэ Республикэм и ­Лъэпкъ театрэ, АР-м и Къэралыгъо фи­лармоние, АР-м и Къэралыгъо камернэ музыкальнэ теат­рэу А. Хьанэхъум ыцIэ зыхьырэр, культурэм и Унэу «Гигантыр», кIэлэцIыкIу ансамблэхэр республикэм имэфэкI зэха­хьэ­хэм ахэлэжьагъэх.

Ансамблэу «Ошъутенэм» иар­тистхэм лъэпкъым, патриотическэ пIуныгъэм афэгъэхьыгъэ орэдхэр къаIуагъэх. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусанэ шIэжь орэдыр мэкъэ хэхыгъэкIэ къыхидзагъ. ОрэдыIохэу Анастасия Истамуловам, Сергей Трутневым, Аванес Погосян, Вадим Хабибулиным, нэмыкIхэм Урысыем, Адыгеим яхьылIэгъэ орэд­хэр къаIуагъэх. Хъурэнэ Азэ адыгабзэкIэ кIыригъэщыгъэ шIулъэгъу орэдыр гум рихьыгъ.

КIэлэцIыкIу ансамблэхэу «Шпаргалкэм», «Радугэм», фэшъхьафхэм уяплъынкIэ гъэ­шIэгъоныгъэх.

Адыгэ къашъохэмкIэ ансамблэу «Абрекхэм» мэфэкI зэхахьэр къыгъэдэхагъ. Художественнэ пащэу ТхьакIумэщэ Налбек лъэпкъ къашъоу ыгъэуцугъэхэр ныбжьыкIэхэм дахэу къашIыгъэх.

ЗыкIыныгъэм и Мафэ фэгъэ­хьыгъэ спорт зэнэкъокъухэр, зэIукIэгъухэр Адыгэ Республи­кэм щыкIуагъэх. Мыекъуапэ футболымкIэ, фэшъхьаф спорт лъэпкъхэмкIэ зэIукIэгъухэр щызэхащагъэх.
«Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» Мыекъуапэ зэIу­кIэгъу гъэшIэгъон щызэхищагъ. «НыбжьыкIэ гвардием» ишъо­лъыр къутамэ ипащэу Бэрзэдж Асет зэхахьэм хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ. Урысыем ибыракъ зытешIыхьэгъэ лентэхэр ныбжьыкIэхэм агъэбыбэтагъэх.

Адыгеим щыщ спортсменхэр Урысыем изэнэкъокъухэм ахэлэжьагъэх. ДзюдомкIэ тибэ­на­кIохэу Мыгу Миланэ, Датхъужъ Алый, Бэгъ Аслъан Къыблэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу ящэнэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх.

МэфэкI зэхахьэхэр цIыфхэм шIукIэ агу къинэжьыщтых.
ЕмтIылъ Нурбый.