Шэн-хабзэхэм зафагъасэ

2022-рэ илъэсыр Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм яис­кус­ствэрэ якультурнэ кIэнрэ я Илъэс. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр ти­республикэ щэкIох.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ ыпкъ къикIэу лъэпкъ тарихъым, шэн­хабзэхэм, кIэлэцIыкIу­хэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ шIэжь яIэу пIу­гъэнхэм афэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэхэр творческэ купхэм ащэкIох.

Дышъэидагъэм, лъэпкъ тхыпхъэхэм яхэдыкIынхэм, чэщ­дэсхэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэм, «IэпэIасэм иегъэджэнхэм», фэшъхьафхэм кIэлэцIыкIухэм яшIэныгъэхэм ащыхагъахъо. Адыгабзэм изэгъэшIэн, игъэфедэн мэхьанэшхо раты.

«Синдикэм испутник» хэт пшъэшъэ­жъыехэм сурэтхэр ашIых, адыгэ шъуа­шэм изехьан зыфагъасэ. Художественнэ пащэу Едыдж Викторие къыти-Iуагъ рагъэжьэгъэ лъэпкъ Iофыгъохэр къихьащт илъэсым зэрэ­лъагъэкIотэщтхэр.

КультурэмкIэ министерствэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, Iофтхьабзэхэу илъэсым зэхащагъэхэр зэкI пIоми хъунэу лъэпкъхэм якультурнэ кIэн и Илъэс фагъэхьыгъэх. Ахэм ащыщ Дунэе ­адыгэ фестивалэу тыгъэгъазэм и 2 — 4-м зэфашIыжьыщтри. Джащ фэдэу мы ма­зэм и 11-м шъолъыр фестивалэу «Къе­жьапIэм къыфэгъэзэжьыгъэныр. Зыпкъ иуцожьыгъэным екIурэ гъогу» зыфиIорэр Адыгэкъалэ щыкIощт.

Сахьидэкъо Нурбый.