«Татэ иушъыйхэр»

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм ыкIи лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ афэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэу зэхащэхэрэм къадыхэлъытагъэу мультипликационнэ фильмэу «Татэ иушъыйхэр» зыфиIорэм лъэтегъэуцо фашIыгъ. ЦIыфхэм агухэм шIу арылъэу, яшIуагъэ къагъакIоу псэунхэм мультфильмэм уфегъасэ. Хьэрамыгъэ зимыIэу, зыгу къабзэу, шIу щэхъу имылъэу щыIэшъурэр, ­пхэндж зекIуакIэм зыщызыухъумэрэр ары насыпышIо хъурэр. Джары мы IэшIагъэм купкIэу иIэр. АдыгабзэкIи урысыбзэкIи мультфильмэр къыдэкIыгъ.

Мультфильмэм игъэхьазырын дэлэжьагъэхэр Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ лъэпкъ культурэм и Гуп­чэрэ. Урысыем илъэпкъхэм якультурнэ кIэн и Илъэсэу рекIокIырэмрэ АР-м икъэралыгъо программэу «Культурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр» зыфиIорэмрэ зэрагъэцакIэрэм яшIуагъэкIэ ар ашIышъугъ. Мульт­фильмэр адыгэ пшысэхэм атехыгъэу щыт.

Къызэрэжъугъотыщтыр:
https://cloud.mail.ru/public/YUkA/ 9yAgXpmwU урысыбзэкIэ,
https://cloud.mail.ru/public/57Qw/ri3h XPA3m адыгабзэкIэ.