Псауныгъэм фэгъэзэгъэ шIушIэныр

Лъэпкъ проектэу «Псауныгъэм икъэухъумэн» зыфиIорэм къыды­хэлъы­тагъэу республикэм щырекIокIы Iофтхьабзэу «ШIур къуаджэм» («Доб­ро в село») зыфиIорэр.

Ащ къыхиубытэу общественнэ псауныгъэмкIэ ыкIи ­медицинэ пэшIорыгъэшъ Iоф­тхьа­бзэхэмкIэ республикэ гуп­чэм иIофышIэхэмрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым медици­нэмкIэ иин­ститутрэ иколледжрэ аще­джэ­хэрэмрэ аужырэу зыдэщыI­а­гъэхэр Теуцожь районым ит къуаджэу Тэуйхьабл. ШIоигъоныгъэ зиIэ пстэуми япсауныгъэ изытет зэрагъэшIэн амал агъо­тыгъ — ялъыдэкIуае, ялъэгагъэ, къащэчырэр, ащ ииндекс, лъым изэхэт къэгъэлъэгъонхэр ауплъэкIугъ. Джащ фэдэу терапевтыр упчIэжьэгъу афэхъугъ, «Кар­диовизоркIэ» яплъыгъэх.

ЗэкIэмкIи нэбгырэ 20 къяо­лIагъэр. Ахэм ащыщэу 10-мэ лъыдэкIуае яIэу агъэунэфыгъ, кардиологымрэ эндокринологымрэ яIэзэнхэу зыфагъэунэфыгъэхэри къахэкIыгъэх. ЗэкIэми тапэкIэ зэрэзекIонхэ фаер агурагъэIуагъ.

Къыхэгъэщыгъэн фае, «ШIур къуаджэм» зыфиIорэ Iофтхьа­бзэм къыдыхэлъытагъэу мы илъэсым имэзибл къоджэ псэу­пIэ 28-мэ адэхьагъэх, нэбгырэ 700 фэдизмэ япсауныгъэ изы-
тет ауплъэкIугъ. Адыгэ Респуб­ликэм псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ и Министерствэ къы­зэритырэмкIэ, мы мазэм а Iофтхьабзэр аухыщт. ШэкIогъум и 10-м ар Тэхъутэмыкъое районым ит къуаджэу Псэкъупсэ щыкIощт, шэкIогъум и 17-м Кощхьаблэ еблэгъэщтых.