Мамыр цIыфхэм яIэпыIэгъухэр

Мыекъуапэ икъэзэкъхэм яшIушIэ IэпыIэгъу Пшызэ ихэушъхьафыкIыгъэ купэу «Барс 16-м» лъагъэIэсыгъ.

ГуфэкIо-къэзэкъхэм, дзэм икъулыкъушIэхэм, шъолъырым щыпсэурэ мамыр цIыфхэм автомобильхэр, гъомылапхъэхэр, къулыкъур зыхьыхэрэм ящыкIэгъэ пкъыгъохэр афащагъэх. Адыгеим, Пшызэ япредпринимательхэр, нэмыкI сэнэхьатхэр зыгъэцакIэхэрэр зэхэщэн Iофыгъохэм ахэлэжьагъэх.

КIэлабэ зыпIурэ Светлана Ильинам, зэхэщэкIо купым хэтэу Юлия Сафоновам, Мыекъуапэ щыпсэурэ Рузанна Оганесян, Тульскэм щыщ Наталья Албашевам, фэшъхьафхэм яшIушIагъэ къыхэтэгъэщы.

Аптекэ зэхэтхэу «Фармацием» ипащэу Мария Дерябинам, Кощхьэблэ районым ипсэупIэу Вольнэм икъэзэкъхэм, нэмыкI­хэм тафэраз.

Мостовскоим щыпсэурэ Дмитрий Вавжиковым автомобилэу ВАЗ 21213-р гуфакIохэм афищэфыгъ.

Адыгеим икъэзэкъ ныбжьыкIэхэм шIушIэ IэпыIэгъур лъагъэ­кIуатэ. ГуфакIохэм IэпыIэгъу языты зышIоигъохэр мыщ фэдэ телефонхэмкIэ къытеохэ хъущт: 8 962 767 81-93; 8 961 971 49-06.
Чъэпыогъум и 28-м Мостовскоим щыщ гуфакIохэр Украинэм щыкIорэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэнхэу гъогу техьагъэх. Къулыкъур дэгъоу ахьынэу, ядэжьхэм шIэхэу къагъэзэжьынэу афэтэIо.

Екатерина Загорулько.
Мыекъуапэ икъэзэкъхэм япащэ игуадз.