Дышъэр, тыжьыныр къэзыхьыгъэхэр

Шъолъырхэм художественнэ гимнастикэмкIэ язэIухыгъэ зэIукIэгъухэу «Сокровище нации 2022» зыфиIорэр Ростов-на-Дону щыкIуагъ.

Владимир Максимовым ыцIэ зыхьырэ Мыекъопэ спорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъасэхэрэр Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу зэнэкъокъум яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ.

Спортым имастер хъунхэмкIэ кандидатхэу Анна Алексеевам, Дарья Ларионовам, Милана Матевосян, Карина Сильченкэм, Арина Щербаневам, Сихъу Данэ апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ.

Урысыем спортымкIэ имастерхэм япрограммэ хэхьэрэ зэIукIэгъухэм Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ тыжьыныр къащыдихыгъ. Анастасия Ким, Валерия Силуковар, Полина Иванченкэр, Софья Рагузэ, Яна Кост, Василиса Гарбузовар тренерэу Яна Цеханович егъасэх.

Мыекъуапэ и Щытхъу пхъэмбгъу Яна Цеханович исурэт къырагъэхьагъ, Адыгэ Республикэм итренер анахь дэгъу­хэм ахалъытэ.

2014 — 2015-рэ илъэсхэм къэхъугъэ пшъэшъэжъыехэм язэнэкъокъу командэу «Конфетки» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдихыгъ. Луиза Цаловам, Арина Бороваям, Ульяна Зиминам, Антонина Якунинам, Джульетта Пилтакян апэрэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх. Тренерэу Яна Кост япащ.

Сурэтым итхэр: Адыгеим щытхъур къыфэзыхьыгъэ пшъашъэхэр.