ЯщыкIэгъэщтым нахьыбэу агъэхьазырыгъ

Адыгеим ибылымэхъо фермэхэм былымышъхьэ мин 45,8-рэ зэкIэмкIи аIыгъ.

Ащ щыщэу мин 23,8-р чэмых, мин 70,3-м ехъур шкIэ, мэлы е нэмыкIэу былымышъхьэ цIыкIукIэ алъытэхэрэм ащыщых. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, ахэр кIымэфэ уахътэм фэхьазырых.

Былымэхъо хъызмэтшIапIэхэм мэкъоу, уарзэу тонн мини 169-м ехъу, хэтэрыкI зэфэшъхьафэу, силосэу, «сочные» зыфаIорэ Iусхэм афэдэу тонн 84-рэ ыкIи комбикормэу, макухэу, чэбэчэу е ахэм афэдэ утхыдзафэу тонн мин 58-м ехъу агъэхьазырыгъ. Ар ящыкIэгъэщтым процент 12 — 15 фэдизкIэ нахьыб.

— Былымхэм кIымафэр зэрэрахыщтыр былымахъохэм Iофыгъо шъхьаIэу яIэхэм ащыщ. Ащ зызэрэфагъэхьазырырэм былымышъхьэхэм якъызэтегъэнэн имыза­къоу, продукциеу къатырэр зыфэдизыщтыри, ащ идэгъугъи епхыгъэх, — къыщыхагъэщыгъ министерствэм.

­