ЯлэжьапкIэ къафыхагъэхъощт

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованием ичIыпIэ фондхэм ябюджетхэм яхъарджхэм апэIугъэхьэгъэнэу федеральнэ ахъщэ тедзэ шъолъырхэм къафыхэгъэкIыгъэным епхыгъэ унашъор Урысые Федерацием и Правительствэ ыухэсыгъ. Адыгэ Республикэм а гухэлъхэм апае сомэ миллиони 135-рэ фэдиз къыфыхагъэкIыгъ. Урысые Федерацием и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэгъэ фонд ахъщэр къыхэкIыгъ.

Бюджет ассигнованиехэр атегощэ­гъэнхэм фэгъэзэгъэ Комиссием игъо зелъэгъум ыуж Урысые Федерацием и Правительствэ ащкIэ унашъо ышIыгъ. Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ депутатэу Къэралыгъо Думэм щыIэ, Къэралыгъо Думэм бюджетымкIэ икомитет хэтэу Владислав Резник мыщкIэ ишIуагъэ къэкIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, медицинэм иIофышIэ купхэм ялэжьапкIэ къафэIэтыгъэным ахъщэр пэIуагъэхьащт. Урысые Федерацием и Президент и Указэу N 597-р зытетэу «Къэралыгъо социальнэ политикэр пхырыщыгъэнымкIэ Iофтхьабзэхэм яхьылIагъ» зыфиIоу 2012-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 7-м къыдэкIыгъэм зигугъу къыщишIырэ купхэр ары ащ къыхиубытэщтхэр.

«Медицинэм иIофышIэхэм яфэшъошэ лэжьапкIэ ятыгъэныр хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным къы­гъэнэфэгъэ ыкIи зэрихьэрэ къэралыгъо политикэм илъэныкъо шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ. Урысые Федерацием и Правительствэрэ партиеу «Единэ Россиемрэ» яIэпыIэгъу хэлъэу а лъэныкъомкIэ пшъэрылъэу Президентым къыгъэуцугъэхэр пхырытэщых», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Депутатэу Владислав Резник агу къыгъэкIыжьыгъ: 2012-рэ илъэсым хэгъэгум и Президент къыдигъэкIыгъэ жъоныгъокIэ Указэу «Къэралыгъо социальнэ политикэр пхырыщыгъэнымкIэ Iофтхьабзэхэм яхьылIагъ» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу фельдшерхэмрэ медицинэ сестрахэмрэ шъолъырэу зыщыпсэухэрэм гурытымкIэ къащыратырэм нахь цIыкIунэу щытэп ялэжьапкIэ врачхэм, анахь макIэми, фэдитIукIэ ахэм анахьыбэ аратын фае.

«Урысые Федерацием экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ къызэрэщырадзагъэмкIэ, Урысыем илъэсым къыкIоцI гурытымкIэ лэжьапкIэу къащыратырэр процент 11,5-м ехъукIэ нахьыбэ хъущт. Арышъ, ялэжьапкIэ нахьыбэ шIыгъэным, Президентым иуказ гъэцэкIагъэ хъуным апае шъолъырхэм, Адыгейри ахэм зэрахэтэу, ямедикхэм ялэжьапкIэ хагъэхъощт. ШIокI зимыIэ медицинэ страхованием ифонд нахьыбэ хъуным пае ахъщэ тедзэр къыха­гъэкIыгъ. Адыгеим ипащэхэр тигъусэхэу республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иIофыгъохэм язэшIохын тегъэпсыхьагъэу федеральнэ IэпыIэгъур къаратыным тапэкIи тынаIэ тедгъэтыщт», — къыIуагъ Владислав Резник.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу