ШэкIогъум и 4-р — лъэпкъ зыкIыныгъэм и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!
Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Уихэгъэгу шIу плъэгъун зэрэфаемрэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм язэгурыIоныгъэ­рэ ятамыгъэу щыт мы мафэр. Урысыем тапэкIи хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, ащ исуверенитет гъэпытэгъэнымкIэ анахь мэхьэнэ ин зиIэхэм ащыщ тицIыфхэр гушъхьэлэжь байныгъэхэм атегъэпсыхьагъэу ыкIи цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэм атетэу пIугъэнхэр.

Тикъэралыгъо ищытхъурэ ыкIуачIэрэ ахэхъоным Урысыем илIэужыбэ фэлэжьагъ. Непэ, пшъэрылъышхохэр зэшIохыгъэнхэ фаеу зыщыхъугъэ лъэхъаным, хэгъэгушхом ицIыфхэм узэдэIэпыIэжьыным, узэкъоуцоным, хымэ лыузыр зэхэпшIэным мэхьанэшхо зэряIэр нахь къагурыIуагъ. Украинэм хабзэр щызыубытыгъэ неонацист режимым пэшIуекIорэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием ишIуагъэкIэ Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм, Запорожскэ ыкIи Херсонскэ хэкухэм арысхэм шъхьафитныгъэ агъотыжьыгъ.

Адыгеимрэ тихэгъэгушхорэ яцыхьэ зытелъыжьэу ыпэкIэ лъыкIотэнхэмкIэ лъэпсэшIу мэхъух тизыкIыныгъэ, тизэ­къот­ныгъэ, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якультурэрэ ядинрэ афытиIэ шъхьэкIэфэныгъэр.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, тыгу къыддеIэу зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, мамыр ошъогур шъуашъ­хьагъ итынэу, Iофэу шъузфэгъэзагъэм гъэхъа­гъэхэр щышъушIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу
КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр