ТехнопаркыкIэ къызэIуахыгъ

КIэлэеджакIохэм гъэсэныгъэ тедзэ зыщарагъэгъотырэ технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэр тыгъуасэ лицееу N 35-м мэфэкI шIыкIэм тетэу къыщызэIуахыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Евгений Лебедевыр, Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэ иапэрэ гуадзэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Сергей Стельмах, администрацием гъэсэныгъэмкIэ и Комитет илIыкIохэр.

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» ифедеральнэ проектэу «КIэлэцIыкIу пэпчъ гъэхъагъэ ышIыныр» зыфиIорэм ишIуагъэ­кIэ технопаркыр агъэпсыгъ.

— КIэлэеджакIохэм гъэсэныгъэ тедзэ зыщарагъэгъотын алъэкIыщт площадкэхэм ягъэпсын пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэхэм ащыщ. Республикэ кIэлэцIыкIу технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэр илъэс заулэкIэ узэкIэIэ­бэжьымэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъагъ, непэ ащ ныбжьыкIабэ екIуалIэ. Гурыт еджапIэхэм джы ащ фэдэхэр ащыдгъэпсынэу тыублагъ. БэмышIэу гурыт еджапIэу N 17-м къыщызэIутхыгъ, непэ – лицеим. НыбжьыкIэ пэпчъ аужырэ шапхъэхэм адиштэр технологиехэр ыгъэ­федэхэзэ ишIэныгъэхэм ахигъэхъон амал иIэн фае. Технопаркыр зэтегъэпсы­хьагъ, лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэмкIэ ныбжьыкIэхэм гъэсэныгъэ тедзэ щызэрагъэгъотын амал яI, яшIэныгъэхэм ахагъэхъонымкIэ ишIуагъэ къэкIощт, — къыIуагъ Евгений Лебедевым.

Гупчэм къыратыгъэ кабинетхэр зэрифэшъуашэу зэтырагъэ­псыхьагъэх, хэушъхьафыкIыгъэ мебель, Iэмэ-псымэхэр чIагъэу­цуагъэх. Егъэджэн сыхьатхэм ауж биологиемкIэ, физикэмкIэ, химиемкIэ ыкIи технологиехэмкIэ ныбжьыкIэхэм яшIэныгъэхэм ахагъахъо. Мы лицеим чIэсхэм ямызакъоу, нэмыкIхэм къарыкIыхэрэри рагъэджэщтых.

Непэ тисабыйхэм шIэныгъэ зэрагъэгъотынымкIэ амал дэгъухэр зэряIэхэр, ар зэрифэшъуашэу агъэфедэн зэрэфаер къыIуагъ Сергей Стельмах.

Мы технопаркыр лицеим къызэрэщызэIуахыгъэм шIуа­гъэу пылъыр къыхигъэщыгъ еджапIэм ипащэу Анастасия Эйхвальд. Iоныгъо мазэм Iоф­шIэныр зэрэрагъэжьагъэр, кIэлэеджакIохэм ашIогъэшIэгъо­нэу къызэрекIуа­лIэхэрэр, ахэм япчъагъэ зэрэхахъорэр ащ къыхигъэщыгъ.

Нэужым лентэ плъыжьыр зэпаупкIыгъ, «Кванториумым» фытырагъэпсыхьэгъэ кабинетхэу егъэджэнхэр зыщызэхащэхэрэр хьакIэхэм ашIогъэшIэгъонэу къаплъыхьагъэх, кIэлэегъаджэ­хэм, кIэлэеджакIохэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.