НыбжьыкIэхэм къашъхьапэщт

Лъэпкъхэм языкIыныгъэ и Мафэ ипэгъокIэу культурэм иучреждениехэм Iофтхьэбзэ гъэшIэгъоныбэ, культурэмрэ гъэсэныгъэмрэ япхыгъэ проектыбэ зэхагъэуцуагъ. Социальнэ программэу «Пушкинская карта» зыфиIорэм къызэрэдилъытэрэм тетэу ныбжьыкIэхэм амал яIэщт ахэм яплъынхэу.

Республикэм щыпсэурэ ныбжьыкIэхэм а проектым уасэ фашIыгъах. «Пушкинскэ картэм» кIуачIэ иIэ зыхъугъэм къыщыублагъэу ащ фэдэ картэ мин 18 агъэп­сыгъ, программэм къыдыхэлъытагъэу билет мин 28-м ехъу аIэкIагъэхьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат социальнэ сетьхэмкIэ агу къыгъэ­кIыжьыгъ хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным игукъэкIыкIэ 2021-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м къыщыубла­гъэу проектэу «Пушкинская карта» зыфиIорэм Урысыем кIуачIэ щыриIэ зэрэхъугъэр. Илъэсым къыкIоцI картэмкIэ сомэ мини 5 зытефэщт Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм защыбгъэгъозэн плъэкIыщт. СурэткъэгъэлъэгъуапIэхэм, спектаклэхэм ыкIи культурэм епхыгъэ нэмыкI хъугъэ-шIагъэхэм нэIуасэ уафэхъун плъэкIыщт. Республикэм культурэмкIэ иучреждениехэр зэкIэ проектым къыхэлажьэх пIоми хъущт. Спектаклэхэм, концертхэм, сурэткъэгъэлъэгъуапIэхэм ыкIи кинохэр къызщагъэлъэгъорэ чIыпIэхэм цIыфыкIэхэм ахэр нэIуасэ ащыфэхъунхэ алъэ­кIыщт.

«Къэралыгъом къаритыгъэ амал гъэшIэгъоныр ти­республикэ щыпсэурэ ныбжьыкIабэхэм къызэрэзыфагъэфедэщтым сицыхьэ телъ, мэфэкI ыкIи гъэпсэфыгъо мафэхэр гъэшIэгъонэу ыкIи федэ хэлъэу ахэм агъэкIощтых», — къытхыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Адыгеим щыпсэурэ ныбжьыкIэхэм картэмкIэ билетэу къащэфыхэрэр хэгъэ­гум инэмыкI шъолъырхэми ащызэхащэрэ IофтхьабзэхэмкIэ къызфагъэфедэнхэ амал яI. Репертуарыр зэрэпсаоу порталэу «Культура. РФ» зыфиIорэм ыкIи гуадзэу «Къэралыгъо фэIо-фашIэхэр. Культурэр» зыфиIорэм арагъотэн алъэ­кIыщт.