Экспедицием къыщагъотыгъэх

ИлъэситIукIэ узэкIэIэбэжьымэ Кавказ биосфернэ запо­ведникымрэ Москва дэт минералогическэ музееу А. Е. Ферсман ыцIэкIэ щытым инаучнэ IофышIэхэмрэ Имеретинскэ хыкъумэхэм къапэгъунэгъу чIыгухэм гео­лого-минералогическэ ушэтынхэр ащашIынхэу зэзэ­гъы­гъа­гъэх.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуа­гъэмкIэ, мы чIыпIэм минерал зэфэшъхьафи 5 къыщагъотыгъ, ахэм ацIэхэр биверит, буттгенбахит, дойлеит, мунака­таит, псевдоболеит.

Специалистхэм зэрэхагъэунэфы­кIырэмкIэ, Урысыем ичIыгухэм селен зыхэлъ минералхэр зэгъо дэд апэ къы­зэрэщифэхэрэр, анахьэу ахэр зыдэщыIэхэр Имеретинскэ шъолъырыр ары. Минералхэр чIыгу шъхьашъом пэбла­гъэхэу, зыдэщылъ чIыпIэхэр чъыIэ зэпытхэу агъэунэфыгъ.

Кавказ заповедникым щызэхащэгъэ экспедицием изэфэхьысыжьхэр научнэ ыкIи профессиональнэ журнал зэфэшъхьафхэм къадэхьагъэх.