Мобилизациер зэрифэшъуашэу Адыгеим щыкIуагъ

Iоныгъом и 21-м Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ къэралыгъом частичнэ мобилизациер щырагъэжьагъ.

Чъэпыогъум ыкIэм нэс ар кIуагъэ ыкIи ащ къыхиубытагъэхэм ядэщынкIэ тхылъхэм ягъэхьазырын джы къызэтырагъэуцуагъ. Мобилизациер Адыгеим зэрэщыкIуагъэр къедгъэIотагъ АР-м идзэ комиссариат ипащэу Александр Авериным.

— Къыблэ федеральнэ шъолъырым иштаб республикэм ыпашъхьэ къыгъэ­уцугъэ пшъэрылъыр икъоу гъэцэ­кIагъэ хъугъэ. Частичнэ мобилизацием къыдыхэлъытагъэу, пшъэрылъэу агъэнэфагъэхэр дэгъоу зэшIозыхын зылъэ­кIыщт цIыф купхэр арых анахьэу тыкъызэджа­гъэхэр. Ахэр щэрыуакIо­хэр, танкистхэр, артиллеристхэр, водительхэр, механик-водительхэр. Запасым щысхэу, зэон IэпэIэсэныгъэ зыхэлъхэу, гурытымкIэ илъэс 35 — 40 зыныбжьхэр арых къыхэтхыгъэхэр. ПчъагъэкIэ игугъу къэтшIымэ, запасым щысхэу мобилизацием къыхи­убы­тэхэрэм язы процент — нэбгырэ мин фэдиз Адыгеим икIыгъэр. Зы артиллерийскэ полк псау тиреспуб­ликэ икIыгъэхэм агъэпсыгъ, ащ хэмыфагъэхэр дзэ частьхэм щыкIагъэу яIэм елъытыгъэу ахагъэхьащтых, — къыIуагъ ащ.

Комиссар шъхьаIэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм икъэралыгъо хэб­зэ къулыкъухэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьыпIэхэм ыкIи дзэ комиссариатым зэготхэу Iоф зэрэзэдашIагъэм ишIуагъэ­кIэ мобилизацием епхыгъэ Iофтхьабзэхэр дэгъоу зэшIуахынхэ алъэкIыгъ.

— Илъэс 80-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, тикъэралыгъо мобилизациер щыIагъ, — къеIуатэ Александр Авериным. — Джырэ лъэхъаным щыIэ хэбзэгъэуцугъэхэм атетэу ар зэхэпщэныр IэшIэхэу щытыгъэп. Мы Iофым фэгъэзэгъэ пстэури пшъэдэкIыжь ин ахэлъэу къе­кIолIагъэх. АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат мобилизацием епхыгъэ Iоф­тхьабзэхэм язэхэщэн ежь ышъхьэкIэ алъыплъагъ, Iофыгъохэр зэрэзэшIуа­хыщтым ыуж итыгъ. Ащ пае IофшIэкIо купхэр муниципалитетхэм ащызэхащагъэх. Къыхэзгъэщымэ сшIоигъу Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэу Геннадий Митрофановыр, макъэ языгъэIущтыгъэхэ купыр чэщ кIахэ хъуфэ зэрэзэхэтыгъэхэр. Пчъэгъэ ин дэдэхэр къэзыгъэлъэгъуагъэхэм Мыекъопэ, Джэджэ ыкIи Красногвардейскэ районхэр ащыщых. Адрэ районхэми алъэкI къагъэнагъэп. Зэрифэшъуашэу частичнэ мобилизациер Адыгеим щызэхащагъ.

Джащ фэдэу дзэ комиссар шъхьаIэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, дащыгъэ дзэ­кIолIхэм зекIуаджэхэр къахэфагъэхэп, зэряпэсыгъэу хэгъэгур къэухъумэгъэнымкIэ япшъэрылъхэр агъэцэкIагъэх. Нэбгырабэ ежь яшIоигъоныгъэкIэ къе­кIолIагъэх. Ахэм ахэтыгъэх сабыищ — плIы зиIэхэр, «тэ мобилизацием тызэрэхимыубытэрэр тэшIэ, ау хэгъэгум ыпашъхьэ типшъэрылъ дгъэцакIэ тшIоигъу» зыIохэрэр къахэкIыгъэх. Повесткэ зэратыгъэхэу къемыкIолIагъэхэри къыхэкIыгъэн фае, ау ахэм джы ахэплъэщтхэ къодый, кIэуххэр зэфахьысыжьыщтых.

Александр Авериным цIыфхэм закъы­фигъазэзэ, мобилизацием епхыгъэу къекIокIырэ къэбар нэпцIхэм ямыдэIунхэу къариIуагъ.

— Мобилизацием хэфагъэхэм ящыкIагъэр амыIыгъэу зы нэбгырэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием ащагъэп. Непэ къызнэсыгъэм а Iофыр респуб­ликэм щылъагъэкIуатэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ ащ пхъашэу лъэплъэ, — хигъэунэфыкIыгъ ащ.

Адыгеим хэгъэгум иухъумакIохэм сыдигъокIи шъхьэкIэфэныгъэшхо щафашIы. Дзэ къулыкъум щыIэ тичIыпIэгъухэм ящыкIагъэу алъытэрэ пкъыгъохэр игъорыгъозэ аIэкIагъахьэх. ДзэкIолIхэр зыщычъыенхэ алъэкIыщт дзыохэр, зытетIысхьащтхэ алырэгъу цIыкIухэр, хьэшъо щэзмэ фабэхэр, плащхэр, радиостанциехэр ыкIи газкIэ Iоф зышIэрэ хьакухэр аратыгъэх. Ахэр АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъэу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэрэ бизнесым пылъым ащыщхэмрэ яIэпыIэгъукIэ къащэфыгъэх. ЦIыфхэми яшIушIэ IэпыIэгъум къызэтеуцорэп.

— КIалэмэ тихэгъэгу къаухъумэ, мамырэу цIыфхэм Iоф ашIэн ыкIи псэунхэ амал араты. Ахэм къагъэнэгъэ яунагъохэм къафэмыгумэкIынхэм пае Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат социальнэ фэгъэкIотэнхэр, IэпыIэгъу зэфэшъхьафхэр респуб­ликэм щигъэнэфагъэх, — хигъэунэфыкIыгъ дзэ комиссар шъхьаIэу Александр Авериным.