Лъэпкъ гупшысэр гъозэнэф

Чъэпыогъум и 24 — 29-м адыгэ-абхъаз театрэхэм яя VII-рэ фести­валэу «Кавказский меловой кругыр» Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние, АР-м и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм театрэхэм якъэ­гъэлъэгъонхэр ащызэхащагъэх.

Абхъазым, Дагъыстан, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар, Адыгеим ятеатрэхэм ащагъэуцугъэ спектаклэхэр къагъэлъэгъуагъэх.

Зэфэхьысыжь зэхахьэр

— Фестивалыр зэхэщэгъэным фэшI IэпыIэгъу къытфэ­хъугъэхэм «тхьашъуегъэпсэу» ятIожьы тшIоигъу. Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ, УФ-м итеат­рэ­хэм яIофышIэхэм я Союз, Адыгеим итеатрэхэм яIофы­шIэ­хэм я Союз, нэмыкIхэу зишIуа­гъэ къытэкIыгъэхэм лъэшэу та­­фэраз. Фестивалым иосэшI куп, ащ ипащэу Дмитрий Родионовым яшIуагъэ къыхэзгъэщы сшIоигъу, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ. — Те­атрэхэм, артистхэм гъунэ имы­Iэу тафэраз.

ОсэшI купым итхьаматэу, Урысыем икультурэ ыкIи иискусствэ ащыцIэрыIоу, Москва щыпсэурэ Дмитрий Родионовым фестивалыр лъэшэу ыгу зэрэрихьыгъэр, театрэхэр шIыкIэшIухэм зэралъыхъухэрэр зэ­хахьэм къыщиIуагъ.

ОсэшI купым хэтыгъэхэ Елена Глебовар, Дамир Бахтиевыр, Зыхьэ Заурбый театрэхэм япащэхэм, артистхэм аIукIагъэх, гущыIэгъу афэхъугъэх. Я VIII-рэ фестивалым зызэрэфагъэхьазырыщтым, нэмыкI зэхэщэн Iофыгъохэм атеущыIагъэх.

ЩытхъуцIэхэр зыфаусыгъэхэр

Фестивалыр зэнэкъокъоу щытыгъэп. Ащ зэхэщакIохэр къыпкъырыкIыхэзэ, хэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтынхэр зыфагъэшъошэщтхэр къыхахыгъэх.

Къэбэртэе къэралыгъо драма­тическэ театрэу А. ШэуджэнцIы­кIум ыцIэкIэ щытым спек­так­лэу «Доктор философии» къы­гъэ­лъэгъуагъ. Ащ ролыр къы­щызы­шIыгъэу, Урысыем иза­служеннэ артистэу Шыбзыхъо Басир «Приз зрительских симпатий» зыфиIорэр фагъэшъо­шагъ.

«Актер ансамблэ анахь дэгъу» зыфиIорэр Къэбэртэе ­къэ­ралыгъо драматическэ теат­рэу А. ШэуджэнцIыкIум ыцIэ зыхьырэм фагъэшъошагъ.

«Сценографие анахь дэгъу» зыфиIорэ шIухьафтыныр Даргинскэ къэралыгъо музыкальнэ­драматическэ театрэу О. Ба­тырай ыцIэ зыхьырэм фагъэшъошагъ. Спектаклэу «Ханума» зыфиIорэр артистхэм гъэшIэ­гъонэу къашIыным сценэр дэгъоу фытырагъэпсыхьагъ.

Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар, Абхъазым ятеатрэхэм шIухьафтын зэфэшъхьафхэр афашIыгъэх.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ишIухьафтын Къэрэщэе-Щэр­джэсым и Адыгэ театрэ фа­гъэшъошагъ.

Дунэе Адыгэ Хасэм ипрезидент иупчIэжьэгъоу МэщфэшIу Нэдждэт къош республикэм итеатрэ фэгушIуагъ. Лъэхъаным диштэу театрэм Iоф зэришIэрэр, артистхэм ярольхэр дэ-­
гъоу къызэрашIыгъэхэр хигъэу­нэфыкIыгъэх.

Роль шъхьаIэхэр

Спектаклэхэм роль шъхьаIэ­хэр къащызышIыгъэ артистхэм ацIэхэр къыраIуагъэх. Хъулъфы­гъэ ролыр анахь дэгъоу къызэ­Iузыхыгъэу осэшI купым къы­хихыгъэр Хьаудэкъо Азэмат.
Драматургэу, Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу Дэрбэ Тимур ытхыгъэм техыгъэ къэгъэлъэгъонэу «Шыу мафэр» ре­жиссерэу, Адыгэ Республи-
кэм искусствэхэмкIэ изаслу­женнэ IофышIэшхоу ЕмкIуж Анзор ыгъэуцугъ. Гъубжьэкъо Шыумафэ ироль къэзышIыгъэ Хьаудэкъо Азэмат итворчествэ хигъэхъонэу фаIуагъ.

Гупшысэм узэфещэ

Дагъыстан иартистхэм, теат­рэм иIофышIэхэм Адыгэ Рес­публикэм инароднэ артистэу Ацумыжъ Нурбый адэгущыIэу пчъагъэрэ тарихьылIагъ.

— Тигупшысэхэм тызэфащэ, театрэм ыбзэ гурыIогъошIу, — къытаIуагъ Дагъыстан щыщхэм.

— Тызэныбджэгъу, упчIэжьэгъу тызэфэхъу, — зэдэгущы­Iэгъур лъигъэкIотагъ Ацумыжъ Нурбый.

Зыхьэ Заурбый къэгъэлъэ­гъонхэм афэгъэхьыгъэу зэха­хьэхэм къащыгущыIэу бэрэ къыхэкIыгъ. Искусствэм ныб­джэгъубэ щыриI, лъытэныгъэ ин къыфашIы.

— Театрэр цIыфхэм апае щыI, — къытиIуагъ Къэбэртэе къэралыгъо драматическэ театрэм испектаклэ хэлэжьагъэу, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Ингушетием язаслуженнэ ар­тистэу Хащэ Къэншъаубый. — Зыхьэ Заурбый игупшысэхэр сшIогъэшIэгъоных, къэсшIыщт рольхэм ащызгъэфедэщтых.

Къэбэртэе драматическэ театрэм иактрисэ ныбжьыкIэу Бэгъ Иннэ къышIыгъэ ролым тамэ ритыгъэу тэлъытэ. Артисткэр ымакъэ зэхэпхэу зэрэгущыIэрэм дакIоу, ынэгукIэ, ынэхэмкIэ ролым гупшысэу хэлъыр къызэIуехы.

ОсэшI купым хэтхэу Елена Глебовам, Дамир Бахтиевым зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх. Лъэпкъ пэпчъ итеатрэ къызэ­рэхэщырэм лъыплъагъэх. Артистхэр зэрэфэпагъэхэм анаIэ тезыдзагъэхэри бэ мэхъух. Даур Людмилэ, Зыхьэ Мэлайчэт, нэмыкIхэу Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэ иIофы­шIэхэм фестивалым шIэныгъэу хахыгъэр щыIэныгъэм щагъэфедэщт. Артистхэу Тхьаркъохъо Теуцожь, Жъудэ Аскэрбый, фэ­шъхьафхэм кIэу къашIыщт рольхэм зафагъэхьазыры.

ЗэхэщакIохэм, осэшIхэм, ар­тистхэм, театрэр зыгу рихьы­хэрэм яеплъыкIэхэри къыхэдгъэщынхэ фаеу тэлъытэ. Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Дагъыстан, Краснодар, нэмыкI театрэхэм ядраматургхэм атхы­гъэхэм яспектаклэхэр къагъэлъэгъонхэр нахь тэрэз. Юго­славием, Грузием, фэшъхьафхэм ащатхыгъэхэр мыщ фэдэ ­лъэпкъ театрэхэм яфестивальхэм адиштэхэрэп. Лъэпкъ шэн­хабзэхэр, тарихъыр, ныдэлъ­фыбзэм ибаиныгъэхэр узыгъэгъозэрэ лъэпкъ театрэм ыбзэкIэ къэпIотэнхэр, къэбгъэлъэгъонхэр нахьышIу.

Я VIII-рэ фестивалым теат­рэхэм зыфагъэхьазырынэу ра­гъэжьагъ, ямурадхэр къадэхъун­хэу афэтэIо.

ЕмтIылъ Нурбый.