«ЗэхъокIыныгъэшху»

Урысые зэнэкъокъоу «Большая перемена» («ЗэхъокIыныгъэшху») зыфиIорэм Адыгеим щыщ кIэлэеджакIохэу Тыгъушъ Аделинэрэ Валерия Самарцевамрэ текIоныгъэр къыщыдахыгъ.

Ар гъэхъэгъэшхоу плъытэн фае. Президент платформэу «Урысыер — амалышIухэр зыIэкIэлъ къэралыгъу» зыфиIо­рэм къыдыхэлъытагъэу зэнэкъо­къур зэхащэ, апшъэрэ классхэм арыс нэбгырэ миллион 1,5-м ехъу хэлажьэ.

Я 9 – 11-рэ классхэм арысхэр зыхэ­лэжьэгъэхэ финалыр дунэе кIэлэцIыкIу гупчэу «Артекым» щыкIуагъ ыкIи Урысыем ишъо­лъыр зэфэшъхьафхэм ялIыкIо мин 1,5-рэ ыугъоигъ. Лъэны­къоу къыхахыгъэм елъытыгъэу республикэм ипшъашъэхэр анахь дэгъоу зыкъэзыгъэ­лъэгъогъэ нэбгырэ 300-м ахэфагъэх.

Аделинэ Мыекъуапэ дэт лицееу N 34-м щеджэ, апэрэ чIыпIэр къызэрэдихыгъэм къыкIэлъыкIоу сомэ миллион шIухьафтынэу къыратыгъ. Валерие къуа­джэу АдыгеякIэм игурыт еджапIэу N 27-м чIэс, ащ сомэ мин 200 къы­фагъэшъо­шагъ. Ахъщэу къаратыгъэр ягъэсэныгъэ пэIуагъэхьан алъэ­кIыщт.

— КIэлэеджакIохэм, сэнаущыгъэ зыхэлъ типшъашъэхэр зыпIу­гъэхэ кIэлэегъаджэхэм ыкIи ны-тыхэм сыгу къыздеIэу сафэгушIо. Мыхэм тиреспуб­ликэ ищытхъу арагъэIуагъ. Аделинэрэ Валериерэ еджэным ыкIи творчествэм алъэныкъокIэ гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу, текIоныгъа­кIэхэр къыдахынхэу афэсэIо, — къы­Iуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.