Екатеринбург щэкIо

Урысые Федерацием дзюдомкIэ изэнэкъокъу чъэпыогъум и 31-м къалэу Екатеринбург щырагъэжьагъ.

Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэгъэгум изэIукIэгъухэм ахэлажьэ. Хъулъфыгъэхэри, бзылъфыгъэхэри якупхэм ахэтхэу медальхэм афэбанэх.

Тиреспубликэ ихэшыпыкIыгъэ командэ ипащэх Урысыем изаслуженнэ тренерэу Сергей Шутовыр, тренерхэу Мерэм Саидэрэ КIубэ Хьамидэрэ.

Хэгъэгум изэнэкъокъу рагъэблэгъагъ дунаим, Европэм дзюдомкIэ ячемпионэу, Адыгеим испорт иветеранэу Лъэцэр Хьазрэт.