АмалыкIэхэр къытыщтых

Ыпэ итэу сэнэхьатхэм афэгъэхьазырыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ Гупчэ мы мафэхэм Мыекъопэ индустриальнэ техникумым къыщызэIуахыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ республикэм щыпсэухэрэм джырэ уахътэ нахь агъэфедэрэ сэнэхьатхэмкIэ шIэныгъэ зэрагъэгъотын алъэкIыщт.

2022-рэ илъэсым ыкIэм нэс Гупчэм нэбгырэ мини 4-м ехъу, 2024-рэ илъэсым мин 12 фэдиз къекIолIэнхэу агъэ­нафэ.

— Республикэм ищыкIэгъэ сэнэхьатхэм афэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ гумэкIыгъоу къэуцухэрэм атегущыIэгъэным иплощадкэ дэгъу мыр зэрэхъу­щтым сицыхьэ телъ. Гъэсэныгъэ организациехэм ялIыкIо­хэм, кIэлэ­еджакIохэм ыкIи студентхэм ямызакъоу, IофшIапIэ языгъэгъо­тыхэрэр, ушэтыным фэгъэзагъэхэр Адыгеим игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъу­хэр мы IофшIэным къыхэлэжьэнхэ фае, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Адыгеим экономикэм ылъэныкъокIэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэшI ищыкIэгъэщт Iофы­шIэхэм ягъэхьазырын ары Гуп­чэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр.

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» къы­дыхэлъытэгъэ федеральнэ проектэу «Молодые профессионалы» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ мы Гупчэр агъэпсыгъ. Федеральнэ ыкIи республикэ бюджетым къыхэхыгъэ ахъщэмкIэ ищыкIэгъэ техникэр, Iэмэ-псымэхэр рагъэгъотыгъэх. Пэ­Iудзыгъэ шIыкIэм тэтэу егъэ­джэнхэр зэхищэнхэ амал иI.

Чъэпыогъум и 31-м Гупчэр мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ, ау IофшIэныр 2022-рэ илъэсыр къызихьагъэм ще­гъэ­жьа­гъэу зэхащэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу республикэм щыпсэурэ нэбгырэ мини 3,5-рэ фэдиз Гупчэм къеуа­лIэ. Программэм елъытыгъэу, егъэ­джэнхэр сыхьат 72-м, 144-м е 256-м ателъытагъ. Нэбгырэ 200-м ехъу рагъэ­джагъ, джырэ уахътэ нэбгырэ 31-рэ къекIуалIэ.

Къэбар жъугъэм иамалхэр къызыфагъэфедэзэ Гупчэм иIофшIэн зэрэзэхэщагъэр цIыфхэм алъагъэIэсы. Программэм хэлэжьэн шIоигъоныгъэ зиIэхэм лъэIу тхьапэр къаты, порталэу «Работа в России» зыфиIорэм хахьэх ыкIи цIыфхэм IофшIапIэ языгъэгъотырэ къулыкъум категориеу зыхахьэхэрэр къэзыушыхьатрэ тхьапэр къы­Iахы, Гупчэм къырахьылIэ, егъэджэныр аублэ.

Анахьэу бзылъфыгъэхэм косметологие лъэныкъор ары къыхахырэр, зыныбжь илъэс 50-м ехъугъэхэм социальнэ Iоф­шIэным фэгъэхьыгъэу яшIэныгъэхэм ахагъахъо.

ДЕЛЭКЪО Анет.