Алъэгъурэр ашIогъэшIэгъон

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ АР-м и Лъэпкъ музейрэ шъолъыр проектэу «Творческэ цIыфхэр» щыIэныгъэм щыпхыращы.

Чъэпыогъум и 31-м къыщегъэжьагъэу шэкIогъум и 6-м нэс кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ зы мафэ музеим кIонхэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ афызэхащагъ.

— Республикэм ирайонхэм якIэлэеджакIохэм яшIэныгъэхэм ахагъэхъо­ным, культурэм, тарихъым афэща­гъэ­хэу пIугъэнхэм, адыгэ шэн-хабзэхэм нахьышIоу ащыгъэгъозэгъэнхэм тыпылъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, зэлъашIэрэ археологэу, лъэпкъ музеим икъулыкъушIэу Тэу Аслъан.

Мыекъопэ районым ит Абдзэхэхьаблэ игурыт еджапIэу N 3-м икIэлэеджакIохэр чъэпыогъум и 31-м Мыекъуапэ къэкIуа­гъэх. Лъэпкъ музеим, Зэкъошныгъэм ипчэгу, нэмыкIхэм ащыIагъэх.

— КIэлэеджакIохэм алъэгъурэр, зэхахырэр ашIогъэшIэгъон. Тызыщы­псэурэ республикэм итарихъ нахьышIоу зэдгъэшIэнымкIэ ащ фэдэ зэIукIэгъу­хэр тищыкIагъэх. Музеим икъэгъэлъэгъонхэм, адыгэхэм яшэн-хабзэхэм Тэу Аслъан гъэшIэгъонэу къатегущыIагъ, — къытиIуагъ Абдзэхэхьаблэ иеджапIэ икIэлэегъаджэу Светлана Таран.

— Адыгэ джэгукIэхэм ащыщэу чынэ ешIэнхэр кIэлэеджакIохэм ягуапэу къы­хахыгъ. «ПцашIом, пхъэм, бжъэм чынэр ахашIыкIы», — къыIуагъ Тэу Аслъан.

КIалэхэри, пшъашъэхэри чынэ ешIэнхэм фэгъэсагъэхэу щытыгъэп. А. Тэум едэIухэзэ джэгукIэр зэрагъэшIагъ.

— Сэ дэгъоу седжэ, — тизэдэгущыIэгъу къыхэлажьэ пшъэшъэ ищыгъэу Алиса Золотаревар. — Тикласс ще­джэхэрэм сэнэхьатэу къыхахыщтым зыфагъасэ. Спортым, зекIоным гухахъо ахэтэгъуатэ.

Мы мафэхэм Адыгэ Республикэм ирайонхэм якIэлэеджакIохэр Лъэпкъ музеим, лIыхъужъ ыкIи лэжьэкIо щытхъум япхыгъэ чIыпIэхэм ащыIэщтых.
ЕмтIылъ Нурбый.