Адыгеим дышъэ медали 4 къыхьыгъ

«Абилимпикс» зыфиIорэ зэнэкъокъум икIэухэу Москва чъэпыогъум и 20 – 22-м щыкIуагъэм Адыгеир нэбгыри 7-мэ къыщагъэлъэгъуагъ. Ахэм медали 6 къахьыгъ: дышъэу – 4, тыжьынэу – 1, джэрзэу – 1.

ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэ ныбжьыкIэхэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат афэгушIуагъ.

— Тын лъапIэхэм якъыдэхынкIэ мыгъэрэ «Абилимпиксыр» баигъэ. ТичIыгогъухэм медали 6 къахьыгъ. Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм ыкIи зыгъэсагъэхэм сигуапэу сафэгушIо, тапэкIи ягъэхъагъэхэм къащамыгъа­кIэу ыпэкIэ лъыкIотэнхэу афэсэIо, — къыIуагъ республикэм ипащэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, зэнэкъокъоу «Абилимпиксыр» 1972-рэ илъэсым къы­щегъэжьагъэу зэхащэ. 2014-рэ илъэсым къыщыублагъэу Урысыер ащ хэлажьэ. Сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэр ыкIи зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъуагъэхэр щыIэныгъэм хэгъозэнхэм зэнэкъокъур фэIорышIэ. Iофтхьабзэм изэхэщакIохэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьыгъэр ащ фэдэ цIыф купхэм ахахьэхэрэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъон амал аратыныр ары.

«Абилимпиксым» мыгъэ шъолъыр 85-мэ къарыкIыгъэ нэбгырэ 1350-рэ хэлэжьагъ, ахэр лъэныкъо 65-кIэ зэнэкъо­къугъэх.

Дышъэ медаль къызэрэдахыгъэ лъэныкъохэр «Текстым Iоф дэшIэгъэныр» (Наталья Кобылянскаяр), «Художественнэ дизайныр» (Валерия Дерягинар ыкIи Елена Суровар), «Малярное дело» зыфиIорэр (Вячеслав Бедикян), Яна Чиняковам «Текстым Iоф дэшIэгъэныр» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ тыжьын медаль къыфагъэшъошагъ, джэрзыр къыхьыгъ Лаура Ересько («Художественнэ дизайныр»).

Зигугъу къэтшIыгъэ цIыфхэр хэткIи щысэтехыпIэх сIоми, хэукъуагъэ хъущтэп. ЩыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэх нахь мышIэми, ашъхьэ занкIэу аIэтын, ыпэкIэ лъыкIотэнхэ алъэкIыгъ. ТапэкIи ягъэхъагъэхэм зэрахагъэхъощтым, ягу­хэлъ­хэр къазэрэдэхъущтхэм щэч хэлъэп.

Iэшъынэ Сусан.