IофшIэныр нахь агъэлъэшын фае

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм экономикэм, социальнэ лъэныкъом, псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэм ыкIи къэралыгъо гъэIорышIэным япхыгъэ цифровой трансформацием иIофы­гъохэмкIэ зэIукIэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат пшъэрылъ зэрэфишIыгъэм тетэу ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур.

Цифрэ, информационнэ ыкIи телекоммуникационнэ технологиехэмкIэ Адыгэ Республикэм иминистрэу Шыу Заурбек къызэриIуагъэмкIэ, я 3-рэ кварталым икIэуххэм нафэ къызэрашIыгъэмкIэ, цифровой трансформациемкIэ шъолъыр­хэм япащэхэм ярейтинг къызэригъэлъэ­гъуагъэмкIэ, Адыгеир зыдэщытыгъэ я 77-рэ чIыпIэм къикIи, я 48-м къэсыгъ.

Мыщ дэжьым къыхэгъэщыгъэн фае Урысыем цифрэ технологиехэмкIэ и Министерствэ рейтингыр зэрэзэхигъэуцорэр ыкIи лъэныкъуи 7 ащ къызэрэзэлъиубытырэр.

Адыгэ Республикэм цифрэ технологиехэмкIэ и Министерствэ ипащэ шъолъы­рым иминистерствэ ыкIи иведомствэ пэпчъ а лъэныкъомкIэ яIофхэм язытет фэгъэхьыгъэу къыIотагъ. КъызэрэхигъэщыгъэмкIэ, а лъэныкъохэмкIэ мы илъэсым гъэхъагъэхэр ашIынхэм анаIэ тырагъэтын фае. IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ Министерствэм, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ Министерствэм, гъэсэныгъэмкIэ Министерствэм, архитектурэмрэ къэлэ гъэпсынымрэкIэ комитетым, цIыфхэм якъэухъумэнкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ IофхэмкIэ комитетым, Адыгэ Республикэм и ГъэIорышIапIэу тыкъэзыуцухьэрэ дунаимрэ чIыопс къэкIуапIэхэмрэ якъэухъумэн фэгъэзагъэм ялIыкIохэм доклад гуадзэхэр къашIыгъэх.

КIэрэщэ Анзаур къыхигъэщыгъ цифровой трансформацием илъэныкъохэу анахь Iофыгъохэр къызпытаджэхэрэмкIэ яIофшIэн чаныгъэ халъхьан зэрэфаер.

«Илъэсыр икIынымкIэ ащ фэдизэу бэп къэнэжьыгъэр. ПIэлъэ кIэкIхэм къакIоцI ведомствэхэм икъоу къыда­мылъытагъэ­хэр зэкIэ агъэтэрэзыжьынхэ фае. Цифровой трансформациемкIэ стратегиемрэ программэмрэ къыдалъы­тэхэрэм анэсынхэмкIэ пшъэдэкIыжь зыхьырэ пстэуми джырэкIэ Iофхэм язытет икъоу зэхафынышъ, лъэныкъо пстэумкIи загъэчанын фае. КъэпIопэн хъумэ, тицIыфхэм ящыIакIэ нахь гуп­сэфэу, Iэрыфэгъоу хъуным пай а пстэури зыкIашIэрэр. Арышъ, чIыпIэ­хэм яспециалистхэми а Iофыгъом икъоу анаIэ тырагъэтыныр ищыкIагъ, — къыIуагъ КIэрэщэ Анзаур.

Къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэмкIэ портал ЗыкIымкIэ яIофшIэн шIуагъэу къытырэм зыкъырагъэIэтыным пае хабзэм иреспубликэ ыкIи имуниципальнэ къулыкъухэм къатефэрэр зэкIэ агъэцэкIэным анахьэу анаIэ тырарагъэдзагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу