Пшъэрылъыр Адыгеим ыгъэцэкIагъ

Къулыкъу зыхьынэу къызтефэхэрэм ащыщэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэнхэу атIупщын фаехэм япчъагъэ Адыгеим щырагъэкъугъ.

Къыблэ дзэ округым иштаб респуб­ликэм ыпашъхьэ къыгъэуцугъэ пшъэ­рылъыр икъоу гъэцэкIагъэ хъугъэ, мобилизацием къыхафэхэрэм ядэщынкIэ тхылъхэм ятын дзэ комиссариатхэм къызэтырагъэуцуагъ. Ащ фэ­гъэхьыгъэ къэбарыр Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат къыIопщыгъ.

Ау хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэнхэу шIоигъоныгъэ зиIэхэмрэ контракт шIыкIэкIэ дзэ къулыкъу зы­хьыхэу ащ кIо зышIоигъохэмрэ джыри аштэщтых.

Адыгеим щыщхэу мобилизацием хэфагъэхэмрэ ежьхэм яшIоигъоныгъэкIэ дзэ операцием хэлажьэхэрэмрэ Iэпы­Iэгъу ягъэгъотыгъэным фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр республикэм щылъагъэкIуа­тэх – шъолъыр тынэу сомэ мини 100 хъоу нэбгырэ пэпчъ фатIупщырэр, ящыкIэгъэщт Iэмэ-псымэхэу «Единэ Россиемрэ» сатыушIхэмрэ ягъусэхэу аIэкIагъахьэхэрэр ахэм ащыщых. Анахьэу зынаIэ тырагъэтыхэрэр дэкIыхэрэм яунагъохэр арых: социальнэ фэгъэкIотэнхэр, IэпыIэгъу зэфэшъхьафхэр аIэкIа­гъахьэ.

«Пшъэрылъ зэрафэсшIыгъэм тетэу къалэхэмрэ районхэмрэ япащэхэм тхьамэтэгъу зыдызэрахьэрэ IофшIэкIо купхэр муниципальнэ псэупIэхэм ащызэхащагъэх. Ахэм япшъэрылъыр мобилизацием хэфагъэхэм яуна­гъомэ ренэу зэпхы­ныгъэ адыряIэныр, гумэкIыгъоу яIэ хъу­хэрэр зэшIуа­хынхэр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.