Почтэхэм мэфэкI мафэхэм Iоф зэрашIэщт шIыкIэр

Федеральнэ почтэ зэпхыныгъэмкIэ Адыгэ Республикэм и ГъэIорышIапIэ макъэ къегъэIу Адыгэ Республикэм ипочтэхэм мэфэкI мафэхэм, 2022-рэ илъэсым шэкIогъум и 3-мрэ и 4-мрэ, Iоф зэрашIэщт шIыкIэмкIэ:

— 2022-рэ илъэсым шэкIогъум и 3-м почтэхэм сыхьаткIэ нахьыжьэу IофшIэныр аухыщт;

—2022-рэ илъэсым шэкIогъум и 4-р почтэхэмкIэ зыгъэпсэфыгъо мэфэкI мэфэщт.

МэфэкI мафэхэм почтэхэм Iоф зэрашIэщт шIыкIэр яинформационнэ пхъэмбгъухэм арыт.

Федеральнэ почтэ зэпхыныгъэмкIэ Адыгэ Республикэм и ГъэIорышIапI
Тел. 8 8772 52-57-87