Нэбгырэ 1200-м ехъу хэлэжьагъ

Чъэпыогъум и 30-м Урысые Федерацием ишъолъырхэм зэкIэми географическэ диктантыр ащатхыгъ. ТиреспубликэкIэ Адыгэ къэралыгъо университетыр шъолъыр операторэу агъэнэфагъ.
Мы илъэсым нэбгырэ 1201-рэ ащ хэлэжьагъ. Урысые географическэ обществэм и Штаб — квартирэу Москва дэтым АКъУ-м илIыкIуитIумэ диктантыр щатхыгъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, Iофтхьабзэм Адыгеир чанэу хэлэ­жьагъ. БлэкIыгъэ илъэсхэм нэбгырэ 800 фэдиз хэлажьэщтыгъэмэ, мыгъэ пчъагъэм зэхапшIэу хэхъуагъ. Диктантыр очнэу ыкIи пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу атхын амал яIагъ. Республикэм ирайонхэм зэкIэми диктантыр зыщыптхын плъэкIыщт чIыпIэхэр къащызэIуахыгъагъ. Площадкэ 25-м щыщэу 22-м очнэ шIыкIэм тетэу Iоф ашIагъ. Адыгэ къэралыгъо университетым щызэхаща­гъэм нэбгырэ 318-рэ къекIолIэгъагъ. ЗэкIэмкIи АдыгеимкIэ мы илъэсым географическэ диктантым нэбгырэ 1201-рэ хэлэжьагъ, блэкIыгъэ илъэсым елъытыгъэмэ, ар фэдизрэ ныкъорэкIэ нахьыб. Зэфэхьысыжьхэр шэкIогъум и 30-м къэнэфэщтых.

ШэкIогъум и 10-м сыхьатыр 2-м нэс диктантыр онлайн шIыкIэм тетэу сайтэу dictant.rgo.ru зыфиIорэм щыптхын плъэкIыщт.

ЗэхэщакIохэм зэралъытэрэмкIэ, мы Iофтхьабзэм ишIуагъэкIэ географием ылъэныкъокIэ Урысыем ис цIыфхэм яшIэныгъэ аушэтын алъэкIыщт ыкIи нахь зыдэлэжьэнхэ фэе чIыпIэхэр къэлъэгъощтых.