Нахьыбэр апхъыгъах

Адыгеим ичIыгулэжьхэм бжыхьэсэ лэжьыгъэхэм яхэлъхьан гъунэм рафылIагъ.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ чъэпыогъум и 31-м тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, пстэумкIи гектар 112466-у агъэ­нэфагъэм щыщэу 89871-р ап­хъыгъах. Шэуджэн районыр мы уахътэм апэ ит. Ащ ичIыгулэжьхэм хьэ гектар 1650-у агъэнэфагъэр, тритикале гектар 50-р халъхьэгъахэх, коц гектар 14800-м щыщэу къафэнагъэр 700 ныIэп. КIымэфэ чъыIэм «ымыгъэщтэрэ» рапсым гектар 1265-рэ рагъэубытынэу агъэ­нэфэгъагъ, ау къырагъэхъуи 1341-рэ апхъыгъ.

Бжыхьасэхэм яхэлъхьан гъу­нэм рафылIагъ Красногвардейскэ районым ичIыгулэжьхэми. Хьэм пае агъэнэфэгъэ гектар 1950-м 1705-р хагъэкIыгъ, коц гектар 10900-м щыщэу къафэнагъэр минитIум ехъу ныIэп, рапс гектар 220-р халъхьэгъах. Ар агъэнэфэгъагъэм нахьи гектар 70-кIэ нахьыб.

Кощхьэблэ ыкIи Джэджэ районхэм ячIыгулэжьхэми къэ­кIорэ илъэсым Iуахыжьыщт бжыхьасэхэм япроцент 80 — 90-рэ фэдизыр хагъэкIыгъ. Пэрытныгъэр зыIыгъхэм ахэри ащыщых.
Ощххэм амыгъэохъухэмэ мы тхьамафэм ыкIэм нэс бжыхьасэхэм яхэлъхьан аухыщтэу ары республикэм ичIыгулэжьхэр зэрэгугъэхэрэр.

Гъатхэм халъхьэгъэ лэжьыгъэхэм яIухыжьын зымыухыгъэ­хэри хъызмэтшIапIэхэм ахэтых. Тыгъэгъэзэ гектар 63669-у зэкIэмкIи республикэм щыха­лъхьэгъагъэм щыщэу 57855-р Iуахыжьыгъах. Зы гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 17,8-рэ къырахы.

Пынджыр Красногвардейскэ, Тэхъутэмыкъое ыкIи Шэуджэн районхэр ары зыщалэжьырэр. ПстэумкIи гектар 9628-рэ хъущтыгъ, 6898-р Iуахыжьыгъах. Зы гектарым центнер 55,2-рэ къырахы, тонн 38061-рэ къаугъоижьыгъ.

Сое гектар 11452-у мыгъэ тичIыгулэжьхэм апхъыгъагъэм щыщэу 10117-р Iуахыжьыгъ, гурытымкIэ лъытагъэу, зы гектарым центнер 15 къеты, тонн 3687-рэ къаугъоижьыгъ.
ХЪУТ Нэфсэт.