Мыжъобгъу къафызэIуахыгъ

Мыекъопэ апэрэ истребительнэ батальоным имыжъобгъу Адыгеим икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

1941-рэ илъэсым бэдзэогъум къыщыублагъэу 1942-рэ илъэсым шышъхьэ­Iум нэс ыпшъэкIэ зыцIэ къетIогъэ подразделением иказармэхэр зычIэтыгъэ унэм ыгупэкIэ ар агъэуцугъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх республикэ парламентым идепутатхэр, гъэцэкIэкIо хабзэм икъулыкъухэм, къэлэ администрацием, ветеран организациехэм ялIыкIохэр ыкIи юнармейцэхэр.

— Мыжъобгъум икъызэIухын Мые­къуапэкIэ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэу щыт. ЛIыхъужъныгъэмрэ блэнагъэмрэ ящысэу зищыIэныгъэ щытыгъэ цIыфхэр, тикъалэ зэрыгушхохэрэр, къыткIэхъухьэхэрэмкIэ щысэтехыпIэу щытхэр зэрэтщымыгъупшэщтхэм иамал ащ къеты, — къыIуагъ Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, Урысыем и ЛIыхъу­жъэу Цэй Эдуард.

1941-рэ илъэсым истребительнэ батальоныр Мыекъуапэ щызэхащэгъагъ ыкIи ротиплI ащ хахьэщтыгъ. Батальоным хэт зэолIхэм Iоф зыщамышIэрэ е зыщемыджэхэрэ лъэхъаным дзэ ухьазырыныгъэр акIущтыгъ, пшъэрылъ зэфэшъхьафхэр агъэцакIэщтыгъэх: псэолъэ гъэнэфагъэхэр къагъэгъунэщтыгъэх, къалэм иурамхэм ыкIи къыпэIулъ чIыпIэхэм патрулыр ащахьыщтыгъ. 1941-рэ илъэсым шышъхьэIум и 16-м къыщыублагъэу Краснодар краимрэ Адыгэ автоном хэкумрэ ащ фэдэ подразделениехэу яIэхэр казармэ шIыкIэм техьэгъагъэх. МыекъуапэкIэ Жуковскэм ыцIэкIэ щыт урамым тет унэу N 29-м батальоным иказармэ чIэтыгъ. Вермахтым идзэхэм къалэр аштэнэу зыщырахъухьэгъэ лъэхъаным батальоным щыщхэр партизан отрядитIумэ ахэхьэгъагъэх: «Народные мстители» зыфи­Iорэмрэ партизан отрядэу N 2-мрэ. Нэмыц-фашистыдзэхэм язэхэкъутэнкIэ ахэм мэхьанэшхо зэряIагъэр тарихълэжьхэм хагъэунэфыкIы.

Сурэтыр АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм щытырахыгъ