Зыщымырэхьатым ащэщтхэп

Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм къулыкъур ащызыхьыщт ныбжьыкIэхэм ябжыхьэ дзэ дэщыгъо непэ рагъажьэ.

Мы илъэсым а Iофтхьабзэр мазэкIэ ыуж къинэнэу хъугъэ. Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ частичнэ мобилизациер зыщыкIорэ лъэхъаным дзэ комиссариатхэм яIофшIэн къямыхьы­лъэкIыным фэшI дзэ дэщын кампаниер мазэкIэ зэкIахьагъ. Мобилизацием къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэр зэшIуахыгъэх, джы дзэ къу­лыкъум епхыгъэ IофшIэныр зыпкъ итэу рагъэкIокIыщт.

— Бжыхьэ дзэ дэщыгъор респуб­ликэм зэрэщыкIощтым сэ сшъхьэкIэ сылъыплъэщт. Iофтхьабзэр мэкIофэ зэгурымыIоныгъэ къызхэкIырэ Iоф пэпчъ зэхафынэу, хэбзэукъоныгъэхэр къэмыгъэхъугъэнхэу район администрациехэм, дзэ комиссариатхэм япащэхэм пшъэрылъ шъхьаIэхэр афэз­гъэуцугъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м идзэ комиссар шъхьаIэу Александр Авериныр бжыхьэ дзэ дэщыгъор Адыгеим зэрэщыкIощтым, мобилизацием иIоф зынэсыгъэм нахь игъэкIотыгъэу къатедгъэгущыIагъ.

— Адрэ илъэсхэм афэдэу мы бжыхьэ дзэ дэщыгъор рекIокIыщт. УФ-м зыухъумэжьынымкIэ и Министерствэ иунашъокIэ Адыгеим щыщ ныбжьыкIэ 400 фэдиз къулыкъур ахьынэу къызэджэщтхэр, гъатхэм нахьыбэ ядгъэщэгъагъ. Джыри зэ къы­хэзгъэщымэ сшIоигъу, гъэтхэ дзэ дэщыгъоми къэс­Iогъагъ: мы ныбжьыкIэхэр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зыщыкIорэм ащэщтхэп. Офицерхэр ыкIи дзэ къулы­къушIэхэу контракт кIэтхагъэхэр ары агъакIохэрэр. Ары пакIошъ, ыпэрэ илъэсым дзэ къулыкъум ащагъэхэу егъэджэн Iофтхьабзэхэр зыщахьырэ чIыпIэхэу Украинэм пэгъунэгъоу алъы­тагъэхэм ащыIэхэр зэкIэри къаIуащыгъэх. Арышъ, мы лъэныкъомкIэ ны-тыхэр гумэкIыгъо хэтынхэр ищыкIа­гъэп, — къыIуагъ Александр Авериным.

Джащ фэдэу тигущыIэгъу къызэриIуагъэмкIэ, Урысые Федерацием ишъолъыр ит подразделение пэпчъ ныбжьыкIэхэр ащэнхэ алъэкIыщт. ХэткIи шъэфэп, УIэшыгъэ КIуачIэхэм ащэхэрэр зыщыпсэу­хэрэм емылъытыгъэу зэрагощыхэрэр. Тишъолъыр ращыхэрэр нахьыбэрэмкIэ зыдащэхэрэр Къыблэ ыкIи КъохьэпIэ дзэ округхэм ядзэхэр ары. Дзэ дэщыгъом иплан тетэу Адыгеим икIыщт ныбжьыкIэхэр лъэсыдзэхэм, ошъогу-десантыдзэ­хэм (ВДВ), стратегическэ мэхьанэ зиIэ ракетнэ дзэхэм (РВСН), ошъогу-космическэ кIуачIэхэм (ВКС), Лъэпкъ гвардием идзэхэм агъэкIощтых. Анахь къэлэ чыжьэу зыдащэнхэ ылъэкIыщтыр Омск, адрэхэр гъунэгъух: Мыекъуапэ, Кореновск, Ростов, Волгоград, Анап, ТIуапсэ, нэмыкIхэри.

Мыгъэрэ бжыхьэ дзэ дэщыгъом зэхъо­кIыныгъэхэр фэхъугъэу щытэп. Къулыкъур зэрахьыщт пIалъэр къэнэжьыгъ – зы илъэс, а пIалъэр лъагъэкIотэным джыри тегущыIэхэрэп. Коронавирусым зэрэпэуцужьыхэрэ Iофтхьабзэхэр зытетыгъэм фэдэу зэрахьэх: тIогъогогъо къулыкъу­шIэхэм япсауныгъэ ауплъэкIу. Дзэ-учетнэ сэнэхьатхэр ягъэгъотыгъэным укъыпкъырыкIымэ, ищыкIэгъэ пчъагъэр агъэ­хьазырыгъах.

— Дзэ дэщыгъор военкоматым иIофшIэн анахь шъхьаIэхэм ащыщ. ЗыныбжькIэ къулыкъур зыхьынэу къызтефэхэрэм яфизическэ ухьазырыныгъэрэ япсауныгъэрэ лъэшэу анаIэ атырагъэты ахэр зыуплъэкIухэрэ комиссием хэтхэм. Комиссиехэр икъоу зэхэтщагъэх, непэ къыщегъэжьагъэу ахэм яIофшIэн аублэ. Гъомылапхъэхэм ыкIи шъуашэхэм, зэрэдэтщыщтхэм апэIухьащт мылъкур зэкIэ проценти 100-м нэсэу къытатыгъэх. Дзэ дэщыгъо кампаниер зэрифэшъуашэу Адыгеим сыдигъуи зэрэщызэхащэрэр ыпэрэ илъэсхэми къаушыхьатыгъ. Мыгъи арэущтэу редгъэкIокIыным тыфэхьазыр, мэзэ пIалъэкIэ зэрэзэкIахьагъэм тыкъыгъащтэрэп, нахь гъэлъэшыгъэу тиIофшIэн зызэхатщэкIэ типшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ хъущтых, — къыIуагъ А. Авериным.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мы илъэсым ибжыхьэ дзэ дэщыгъуи шапхъэхэм адиштэу зэрэрагъэкIокIыщтыр, пшъэрылъэу къафагъэуцугъэр шIокI имыIэу зэрагъэцэкIэщтыр Адыгеим икомиссар шъхьаIэ къыхигъэщыгъ.

Iэшъынэ Сусан.