«Динамо-МГТУ-м» итекIоныгъэхэр

«РПФ-Университет» Казань — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 74:82 (18:27, 21:18, 14:21 21:16).
Чъэпыогъум и 28-м Казань щызэIукIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Кочнев — 16, Милютин — 20, Гапошин — 6, Александров — 23, Чичайкин — 6, Рябов, Суслов — 9.

Я 2-рэ зэнэкъокъур

«Рпф-Университет» — «Динамо-МГТУ» — 75:83 (22:22, 16:22, 21:19, 16:20).
Чъэпыогъум и 29-м Казань щызэдешIагъэх.

2022 — 2023-рэ илъэс зэнэ­къокъур «Динамо-МГТУ-м» дэ­гъоу ригъэжьагъ, ешIэгъуи 4-ми текIоныгъэр къащыдихыгъ.

— Чебоксары ыуж Казань тыщешIагъ, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Казань икомандэ текIоныгъэр ыхьын имурадыгъ, икъалэ зэрэщешIэрэм мэхьанэ иIагъ. Баскетболыр зыгу рихьы-
хэу зэнэкъокъум еплъыхэрэр «РПФ-Университетым» бэрэ Iэгу фытеуагъэх.

«Динамо-МГТУ-м» опыт зиIэхэу Илья Александровыр, Артем Гапошиныр, нахь ныбжьыкIаIоу Александр Милютиныр къыхэ­щыгъэх. Хъурджанэм Iэгуаор зэ­рэрадзэрэм дакIоу, зэхэщэн Iофыгъохэри ешIапIэм щагъэцакIэзэ щысэшIу къагъэлъэгъуагъ.

Андрей Синельниковым къызэрэтиIуагъэмкIэ, зы ешIэкIо дэ­гъу тикомандэ къыригъэблэ­гъэнэу гухэлъ ышIыгъ. «Динамо-­МГТУ-р» апэрэ чIыпIэхэм афэ­бэнэщт.
Апшъэрэ купым хэт баскетбол командэ пэпчъ ешIэгъуи 4 иIагъ. ЧIыпIэу зыдэщытхэр, очко пчъагъэу яIэр зэтэгъапшэх.

Тызэпяплъы

1. «Динамо-МГТУ» — 8
2. «Южный слон» — 7
3. «Нефтехимик» — 7
4. «БАРС-РГЭУ» — 6
5. РПФ — 5
6. «ЧелБаскет» — 4
7. «Металлург» — 4
8. «Чеб.Ястребы» — 4
ШэкIогъум и 9 — 10-м «Ди-
намо-МГТУ-р» «БАРС РГЭУ» Рос­тов-на-Дону Мыекъуапэ
щыIу­кIэщт. ЕшIэгъухэр спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIощтых.