Этнографическэ диктантышхо Адыгеим щатхыщт

Лъэпкъхэм языкIыныгъэ и Мафэ ехъулIэу, шэкIогъум и 3-м къыщегъэ­жьагъэу и 8-м нэс Iофтхьабзэу «Этнографическэ диктантышху» зыфиIорэр Урысые Федерацием ишъолъырхэм ащыкIощт.

Мы илъэсым ар я 7-у зэхащэ. Хабзэ зэрэхъугъэу, Адыгеим щыпсэухэрэр мы Iофтхьабзэм чанэу хэлажьэх. Ар онлайн ыкIи офлайн шIыкIэм тетэу зэхащэщт.

Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх лъэпкъ IофхэмкIэ Федеральнэ агентствэр ыкIи АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет.

Тарихъыр, культурэр, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм яшэн-хабзэхэр цIыфхэм ягъэшIэгъэныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зэхэщакIохэм зыфагъэуцужьырэр. Урысые Федерацием щыпсэухэрэм зэгу­рыIоныгъэ, зыкIыныгъэ азыфагу илъыным, этнографическэ шIэныгъэм хагъэхъоным Iофтхьабзэр фэIорышIэ.

Урысыем, IэкIыб къэралыгъо­хэм ащыпсэухэрэр мы Iофтхьабзэм хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. Диктантыр апэрэу 2016-рэ илъэсым чъэпыогъум и 4-м зэ­хащэгъагъ. Урысыем ис нэбгырэ мин 90-рэ ащ хэлэжьэ­гъагъ. 2021-рэ илъэсым а пчъагъэм джыри миллиони 2,5-рэ хэхъуагъ. Урысыем ишъолъырхэм зэкIэм ыкIи дунаим ихэгъэгу 95-м ялIыкIохэм диктантыр атхыгъ.

Ар урысыбзэкIэ, инджылызыбзэкIэ ыкIи испаныбзэкIэ атхын амал яIэщт.

Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм мы лъэныкъомкIэ шIэны­гъэу яIэр диктантым къыщынэфэщт.

Диктантыр упчIэ 30-у зэхэ­тыщт: упчIэ 20-р Iофыгъо пстэуми алъыIэсыщт, 10-р шъолъыр шъхьаф­хэм афэгъэхьыгъэщт. Такъикъ 45-кIэ диктантыр ат­хыщт. Анахьыбэу афагъэуцущтыр бал­ли 100.

ШэкIогъум и 3-м Адыгэ къэралыгъо университетым итхылъеджапIэ сыхьатыр 11-м диктантым итхын щырагъэжьэщт. Шъолъыр площадкэхэм зишIэныгъэ ащызыуплъэкIун зымылъэ­кIыгъэхэм этнографическэ диктантышхом исайтэу «www.miretno.ru» зыфиIорэм ит тестхэмкIэ шэкIогъум и 3-м къыщегъэжьагъэу и 8-м нэс зыщаушэтын амал яIэщт.
ШэкIогъум и 11-м диктантым исайт джэуап тэрэзхэр къихьащтых.

Урысые Iофтхьабзэу «Этнографическэ диктантышху» зыфиIорэм фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ къэбарыр сайтэу «www.miretno.ru» зыфиIорэм ижъу­гъощт.