Инэм музеим ижъырэ адыгэ уанэр къыратыжьыгъ

Поселкэу Инэм дэт музеим Кавказ заом илъэхъан ашIыгъагъэу, агъэфедэгъэ адыгэ уанэ къыратыжьыгъ. Ар илъэсыбэрэ Адыгеим ит Тэхъутэмыкъое районым икъуаджэу Афыпсыпэ щыпсэурэ Борэнхэм яунагъо илъыгъ, щаухъумагъ. Мы лIакъом лIэшIэгъу заулэм къыкIоцI шыхъунымкIэ лъэпкъ шэн-хабзэхэр къыщагъэгъунэзэ къырыкIуагъ, джы а зэIуагъэкIэгъэ пстэумкIэ нэмыкIхэм адэгуащэх.


Экспонат гъэшIэгъонэу къаIэкIэхьагъэр чъэпыогъум и 22-м музеим иIофышIэхэм мэфэкI IофтхьабзэкIэ хагъэунэфыкIыгъ. Мы мафэм музеим щыIагъэх Борэнхэм яунагъо щыщхэр, музеим иIофышIэхэр, этнографхэр ыкIи кIэлэеджакIохэр. Зигъо Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэр шыхъуным фэгъэхьыгъэ къэбархэмкIэ, ижъы­кIэ адыгэхэм шым мэхьанэу ратыщтыгъэмкIэ ыкIи ахэм япхыгъэ хабзэу ашIэхэрэмкIэ зэхъожьыгъэх.

ЗэхэгущыIэгъу-зэIукIэгъум щыхагъэунэфыкIыгъ пасэм адыгэхэмкIэ шым мэхьанэшхо зэриIагъэр. Шы дэгъур мы псэушъхьэм хэшIыкI фызиIэхэм агъасэщтыгъ, шы дэгъур зэо фэIо-фашIэхэм атегъэпсыхьэгъагъ, адыгэ шы лъэпкъхэр пчъагъэу зэтефыгъа­гъэх, ахэм гъогуонэ анахь къинхэр дэгъоу зэпачыщтыгъ. ЛIымрэ шымрэ зэгурыIохэу, зэфэсакъыжьхэу зэрэщытыгъэр, шым ибысым гум зэрэримынэрэр, къини гушIуагъуи зэрэзэдагощырэр агу къагъэкIыжьыгъ. Шыр унэгъо хъызмэтыми щагъэфедэщтыгъ: пхъэр, лэжьыгъэр, псэолъэшI пшахъор, ятIэр, мыжъор кум кIэшIагъэу къырыдащыщтыгъ, чIыгулэжьынымкIи къашъхьапэщтыгъ.

Iофтхьабзэр анахьэу зыфызэхащэгъэ ижъырэ адыгэ уанэр пстэуми ашIогъэшIэгъонэу зэпаплъыхьагъ: псынкIэ, IэпкIэ-лъапкIэу гъэпсыгъэ, шым ытхыцIэ емыгооным тегъэпсыхьагъ, шыоу тесымкIи Iэрыфэгъу.